Thực hiện tốt tự phê bình và phê bình trong xây dựng Đảng

- Tự phê bình và phê bình là vũ khí sắc bén, là quy luật phát triển của Đảng theo nguyên tắc chủ nghĩa Mác - Lê nin, là biện pháp có ý nghĩa hết sức quan trọng trong xây dựng chỉnh đốn Đảng, trong giáo dục và rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: Đảng cách mạng cần tự phê bình và phê bình như ta cần không khí. Người thường xuyên quan tâm giáo dục cán bộ, đảng viên phải nắm chắc và khéo sử dụng vũ khí tự phê bình và phê bình để xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh. Người khẳng định “Một Đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một Đảng hỏng. Một Đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó, vì đâu mà có khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh sinh ra khuyết điểm đó, rồi tìm kiếm mọi cách để sửa chữa  khuyết điểm đó. Như thế là một Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính”. Tự phê bình và phê bình cũng là phương pháp căn bản để tăng cường đoàn kết trong Đảng. Tự phê bình và phê bình nghiêm túc là biện pháp tốt nhất trong xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Tự phê bình và phê bình phải đi đôi với nhau, tự phê bình nghiêm túc là việc làm tự giác đối với mỗi cán bộ, đảng viên. Mục đích của tự phê bình và phê bình là giúp cho mọi người học ưu điểm của nhau và giúp nhau sửa chữa khuyết điểm. Tự phê bình và phê bình phải được thực hiện bằng cái tâm trong sáng như Bác Hồ đã chỉ rõ “Mục đích phê bình cốt để giúp nhau sửa chữa, giúp nhau tiến bộ. Cốt để sửa đổi cách làm việc cho tốt hơn, đúng hơn. Cốt để đoàn kết, thống nhất nội bộ”, “phê bình việc làm chứ không phải phê bình người”.

Rõ ràng, tự phê bình và phê bình là động lực mạnh mẽ để thúc đẩy sự tiến bộ không ngừng. Đây là nguyên tắc quan trọng đối với mỗi tổ chức đảng, đối với mỗi cán bộ, đảng viên. Tuy nhiên đây cũng là công việc khó khăn, phức tạp không thể làm nóng vội, không chỉ làm một lần là xong. Ngược lại, phải làm một cách thường xuyên và bằng nhiều biện pháp, làm đến đâu chắc đến đó, hết sức tránh làm lướt, làm qua loa, hình thức. Phê bình phải có thái độ khách quan, có lý, có tình. Đã là con người ai cũng có ưu điểm, ai cũng có khuyết điểm; phê bình phải cổ vũ và phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, sai lầm. Phải tuyệt đối tránh việc xuê xoa, nể nang hoặc lợi dụng phê bình với động cơ không trong sáng.

Như vậy, tự phê bình và phê bình là một cuộc đấu tranh xây dựng vì tình đồng chí chân chính, vì sự đoàn kết nhất trí trong Đảng. Đó là bài học để Đảng ta tiếp tục thực hiện công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, giữ gìn sự đoàn kết nội bộ, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; để Đảng ta thực sự xứng đáng là đạo đức, là văn minh như Bác Hồ đã khẳng định.

Hoàng Bách

Tin cùng chuyên mục