Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

- Năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, năm diễn ra đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Do vậy, việc nghiên cứu, học tập và triển khai chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là rất cần thiết, nhằm góp phần tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh.

Nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, nền nếp gắn với thực hiện các Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Ngày 06/3/2020 Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành “Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, kế hoạch đã xác định Quán triệt các nội dung học tập chuyên đề năm 2020 cần chú ý liên hệ với các biểu hiện cụ thể trong công tác sinh hoạt như: sự tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm, chống quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan; chống các biểu hiện cục bộ, lợi ích nhóm, lợi dụng chức vụ, quyền hạn, các “bệnh”: tham lam, lười biếng, kiêu ngạo, háo danh, tỵ nạnh, xu nịnh, a dua, kéo bè, kéo cánh, nói một đằng, làm một nẻo; nói, hứa mà không làm; xây dựng lối sống thẳng thắn, trung thực, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, tôn trọng, thực hiện nghiêm chính sách, luật pháp của Nhà nước. Ngoài ra, cấp ủy, chính quyền các cấp cần lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, gắn với thực hiện các mục tiêu đột phá của mình trong nhiệm kỳ; những vấn đề còn tồn tại, hạn chế có liên quan đến nội dung của chuyên đề tập trung giải quyết dứt điểm gắn với kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII; Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”; Quy định số 22- QĐi/TU ngày 22/01/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; cán bộ lãnh đạo quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; Nghị quyết số 35- NQ/TW của Bộ Chính trị “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Kế hoạch chỉ rõ, sau khi học tập, quán triệt nội dung chuyên đề năm 2020, mỗi đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, lựa chọn một số nội dung cụ thể gắn với chuyên đề 2020 để đăng ký việc làm theo; liên hệ bản thân và đề ra phương hướng phấn đấu.

Kế hoạch cũng xác định hai nội dung đột phá của tỉnh trong năm 2020 và những năm tiếp theo là: “Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa” và “Tuyên Quang chung tay nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính”.

Hoàng Bách

Tin cùng chuyên mục