Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Tuyên Quang phát triển toàn diện

- Xác định mục tiêu xây dựng và phát triển văn hóa, con người Tuyên Quang là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị. Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa có văn bản chỉ đạo tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Với các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu là:

Tập trung xây dựng con người Tuyên Quang phát triển toàn diện với những đặc điểm truyền thống, những nét văn hóa đặc trưng của các dân tộc trong tỉnh. Bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, giáo dục thẩm mỹ, gắn giáo dục thể chất với giáo dục tri thức, đạo đức, nhân cách, kỹ năng xã hội cho các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thanh, thiếu niên. Khẳng định, tôn vinh, nhân rộng các giá trị nhân văn: “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Tương thân tương ái”... Xây dựng lối sống tuân thủ pháp luật.

Tiếp tục xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Đề cao vai trò, trách nhiệm của gia đình trong việc phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp nhằm nuôi dưỡng, giáo dục và bảo vệ thanh thiếu nhi. Xây dựng ý thức bảo vệ môi trường vì mục tiêu phát triển bền vững; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Từng bước nâng cao mức hưởng thụ văn hóa cho nhân dân, nhất là nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn.

Tăng cường xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý. Chủ động bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng; phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”... chú trọng yếu tố văn hóa và con người trong phát triển kinh tế.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa; xử lý hài hòa giữa bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa các dân tộc với các hoạt động phát triển kinh tế, du lịch bền vững ở các địa phương; có chính sách hỗ trợ phát triển văn hóa đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn; có cơ chế khuyến khích động viên người làm công tác văn hóa cơ sở, nhất là nghệ nhân am hiểu văn hóa truyền thống. Tạo điều kiện, khuyến khích văn nghệ sỹ tìm tòi, sáng tạo để có nhiều tác phẩm hay, có giá trị về tư tưởng và nghệ thuật. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan báo chí của tỉnh, phát huy hiệu quả tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt trên môi trường mạng Internet.

Chủ động hội nhập quốc tế về văn hóa, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại; mở rộng giao lưu văn hóa với các địa phương của các nước, góp phần giới thiệu và quảng bá hình ảnh đất nước con người Tuyên Quang. Chọn lọc, tiếp thu kinh nghiệm tốt, phù hợp của các nước trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, khắc phục những ảnh hưởng tiêu cực, mặt trái của toàn cầu hóa về văn hóa.

Hoàng Bách

Tin cùng chuyên mục