Xây dựng đội ngũ cán bộ theo tư tưởng Hồ Chí Minh

- Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên sao cho thực sự là “công bộc” của Nhân dân. Người đã chỉ rõ: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém” và “huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”. Trong tiến trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn chú trọng công tác cán bộ, xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ có đức có tài, xứng đáng là người lãnh đạo, người đày tớ thật trung thành của Nhân dân.

“Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”

Đối với Hồ Chí Minh, điều mà Người quan tâm trước hết ở người cán bộ cách mạng là “Tư cách người cách mệnh”. Người yêu cầu bồi dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, vì “cũng như sông có nguồn thì mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức, thì dù tài giỏi đến mấy cũng không lãnh đạo được Nhân dân”. Do đó, Hồ Chí Minh yêu cầu mỗi cán bộ phải thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, phải gắn bó mật thiết với Nhân dân, để được dân tin, dân phục, dân yêu.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Kim Dung và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2023.

Khi Đảng ta trở thành Đảng cầm quyền, Hồ Chí Minh càng quan tâm hơn đến công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ “vừa hồng, vừa chuyên”, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn. 

Từ thời kỳ đổi mới (năm 1986) đến nay, Đảng ta có những nhận thức mới và đạt nhiều thành tựu quan trọng trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức. Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cũng đã khẳng định, phải “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, phục vụ Nhân dân và sự phát triển của đất nước... có cơ chế lựa chọn, đào tạo, thu hút, trọng dụng nhân tài... Đồng thời có cơ chế sàng lọc, thay thế kịp thời những người không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm pháp luật, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, bị xử lý kỷ luật, không còn uy tín đối với Nhân dân”. Đây là quan điểm chỉ đạo hết sức đúng đắn để xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng  yêu cầu thực tiễn

Học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, những năm qua, Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang đã lãnh đạo triển khai đồng bộ, hiệu quả, sáng tạo, đổi mới nhiều giải pháp, tạo những đột phá trong công tác cán bộ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ vừa hồng vừa chuyên như mong ước của Người.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể chính trị trên địa bàn tỉnh đã gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) và Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã quan tâm lãnh đạo triển khai nghiêm túc các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh qua từng năm và toàn khóa. Giai đoạn 2021-2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh lựa chọn nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác là: “Phát huy truyền thống quê hương cách mạng, ý chí tự lực tự cường, xây dựng tỉnh Tuyên Quang có nền hành chính hoạt động hiệu lực, hiệu quả; môi trường xanh - sạch - đẹp; kinh tế phát triển nhanh, bền vững”. Năm 2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lựa chọn chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ tỉnh Tuyên Quang đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ là nhiệm vụ trọng tâm để lãnh đạo thực hiện”. 

Tại hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai chuyên đề năm 2023, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm cũng đã nhấn mạnh, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là người đứng đầu cần xác định đây là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên; đẩy mạnh hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao tinh thần trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu về nêu gương trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ và phục vụ Nhân dân. 

Thực hiện nghiêm, nhất quán quan điểm của Đảng trong công tác cán bộ, tỉnh Tuyên Quang đã chuẩn hóa, siết chặt kỷ luật, kỷ cương đi đôi với xây dựng thể chế, tạo môi trường, điều kiện để thúc đẩy đổi mới, phát huy sáng tạo và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung, từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu của giai đoạn phát triển của đất nước.

Hoàng Bách

Tin cùng chuyên mục