Học Bác đổi mới lề lối, tác phong làm việc

- Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, việc học tập và làm theo tấm gương của Bác về nêu cao tinh thần trách nhiệm của công chức, viên chức trong các cơ quan từ tỉnh đến cơ sở đã đem lại hiệu quả tích cực. Qua đó mỗi tập thể, cá nhân đã dần khắc phục được những hạn chế, khuyết điểm, đổi mới lề lối, phong cách, nâng cao trách nhiệm công vụ để phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong các cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở cho thấy, những năm qua, việc học tập và làm theo Bác được triển khai nghiêm túc đã tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động, tác phong, thái độ, trách nhiệm và văn hóa ứng xử của cán bộ, đảng viên. Qua đó, vận dụng vào công việc cụ thể, thường xuyên, với sự chủ động, sáng tạo đã mang lại kết quả rõ nét trong thực tiễn. Tất cả các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã xây dựng quy định cụ thể về chuẩn mực đạo đức đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhất là người đứng đầu trong cơ quan, đơn vị, qua đó xác định nhiệm vụ và giải pháp cụ thể nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của tập thể và mỗi cá nhân trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

Với từng nội dung đột phá được Ban Thường vụ Tỉnh ủy lựa chọn trong từng năm, trong đó lấy người dân làm trọng tâm để phục vụ. Cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường kỷ cương hành chính, ý thức, văn hóa ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Thực tiễn qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW cho thấy, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã có sự chuyển biến tích cực, học tập và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả, đội ngũ cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu ở nhiều địa phương đã thể hiện tinh thần nêu gương với phương châm “nói đi đôi với làm”; lấy hiệu quả trong thực hiện công vụ làm cơ sở đánh giá kết quả làm theo Bác.

Nhiều tấm gương trong học tập và làm theo Bác được biểu dương kịp thời đã tạo sức lan tỏa sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đưa việc học tập và làm theo Bác ngày càng trở thành việc làm thường xuyên của mỗi tập thể, từng cá nhân, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo, điều hành của các cấp ủy, chính quyền.

Hoàng Bách

Tin cùng chuyên mục