Trách nhiệm nêu gương của đảng viên

- Qua theo dõi Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, nhiều đồng chí đảng viên giữ chức vụ Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng đã bị buộc thôi giữ chức vụ Ủy viên Trung ương Đảng, cách tất cả các chức vụ trong Đảng vì vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương trong việc kê khai, minh bạch tài sản thu nhập; giải trình nguồn gốc và biến động tài sản không trung thực, không đúng quy định… Đảng ta đã rất cương quyết xử lý các đồng chí vi phạm để nêu gương cho các đảng viên.

Anh Bàn Văn Tranh 
Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Pắc Củng, xã Thượng Nông (Na Hang)

Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về "Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương" thực sự đã đi vào cuộc sống. Mỗi cán bộ, đảng viên tự soi vào bản thân mình, đề cao trách nhiệm nêu gương và gương mẫu đi đầu thực hiện thì sẽ có sức lan tỏa rất lớn, sẽ tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong Đảng, toàn hệ thống chính trị, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên, Nhân dân với Đảng. Tôi  tin  rằng, với việc triển khai thực hiện có hiệu quả Quy định số 08 sẽ góp phần thiết thực vào việc hoàn thành sứ mệnh cao cả của Đảng ta, lãnh đạo Nhân dân xây dựng đất nước theo mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
 

Tin cùng chuyên mục