Bế mạc Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII

Trực tiếp - Chiều 25-8, Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII tiếp tục chương trình làm việc, thông qua các báo cáo, nghị quyết và bế mạc hội nghị.

16h10: Bế mạc hội nghị

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm.

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm nhấn mạnh, sau 2 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, trách nhiệm cao, Hội nghị đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra.

Từ nay đến hết nhiệm kỳ, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức, đồng chí đề nghị các cấp, các ngành phải phát huy thật tốt kết quả, bài học kinh nghiệm; khắc phục ngay những hạn chế, yếu kém, đánh giá, dự báo, thích ứng hiệu quả với những diễn biến trong thực tiễn, đề ra những nhiệm vụ, giải pháp phù hợp để tổ chức thực hiện với quyết tâm cao nhất thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra.

Trong đó, tiếp tục triển khai hiệu quả nhiệm vụ, giải pháp thực hiện các chỉ tiêu, các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm, triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, đề án, cơ chế, chính sách của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và các quy hoạch ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, chú trọng khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế, dư địa phát triển để nâng cao quy mô, giá trị, sức cạnh tranh của nền kinh tế, thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững và toàn diện; chủ động nắm bắt, tận dụng hiệu quả các cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư gắn với quá trình hội nhập quốc tế để chuyển dịch cơ cấu kinh tế tỉnh; tranh thủ sự quan tâm, giúp đỡ, ủng hộ của Trung ương, huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các công trình, dự án thực hiện 3 khâu đột phá, 5 nhiệm vụ trọng tâm, tạo động lực tăng trưởng.

Đồng chí yêu cầu các ngành, các cấp thực hiện đồng bộ các giải pháp tổ chức lại sản xuất ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; tích cực triển khai các giải pháp xây dựng Tuyên Quang trở thành khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao và trung tâm sản xuất và chế biến gỗ của vùng; huy động nguồn lực thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đến hết năm 2025, có 97 xã đạt chuẩn nông thôn mới; xây dựng huyện Hàm Yên đạt chuẩn nông thôn mới, phấn đấu xây dựng huyện Sơn Dương đạt chuẩn huyện nông thôn mới.

Song song với đó, tiếp tục lãnh đạo thực hiện các giải pháp về phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị động lực và hạ tầng công nghệ thông tin đảm bảo đồng bộ, theo hướng hiện đại; đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tập trung vào các ngành tỉnh có tiềm năng, lợi thế theo hướng kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh.

Về phát triển du lịch, đồng chí yêu cầu cần xây dựng Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào trở thành trung tâm giáo dục lịch sử cách mạng của cả nước gắn với phát triển du lịch; xây dựng Lễ hội Thành Tuyên trở thành lễ hội có quy mô, thương hiệu quốc tế và xây dựng Khu du lịch sinh thái Na Hang - Lâm Bình thành sản phẩm du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng cấp quốc gia...

Đồng chí cũng đề nghị các cấp, các ngành quan tâm phát triển đồng bộ, toàn diện văn hóa - xã hội, bảo đảm hài hòa với phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường; thực hiện tốt các nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh, gắn kết chặt chẽ với phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Nhấn mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ là tố quan trọng để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, đồng chí yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành; đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng, cải cách hành chính Nhà nước; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc.

Đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là đội ngũ cán bộ chủ chốt, người đứng đầu phải thực hiện nghiêm quy định trách nhiệm nêu gương; thực sự nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, sớm khắc phục các biểu hiện sợ trách nhiệm, đùn đẩy, né tránh, phối hợp thiếu chặt chẽ trong thực thi công vụ, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Từ đó, hiện thực hóa mục tiêu phấn đấu sớm đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững trong khu vực miền núi phía Bắc.

16h00: Thông qua Nghị quyết hội nghị

Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết.

Đồng chí Nguyễn Văn Dưng, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy trình bày dự thảo Nghị quyết Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII.

100% Ủy viên BCH đảng bộ tỉnh có mặt dự hội nghị biểu quyết thông qua Nghị quyết.

15h50: Tổng hợp, tiếp thu các ý kiến tham gia tại hội nghị

Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tổng hợp, tiếp thu các ý kiến tham gia tại hội nghị. Sau 2 ngày làm việc có 41 lượt ý kiến phát biểu thảo luận vào các nội dung. Trong đó có 19 lượt phát biểu vào 3 báo cáo chuyên đề về 3 khâu đột phá; 16 ý kiến phát biểu vào nội dung dự thảo Báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ; 6 ý kiến thảo luận vào Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo giữa nhiệm kỳ của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII.

14h25: Thảo luận

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nông Thị Bích Huệ, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh nêu những cách làm đổi mới, nâng cao chất lương công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng trên địa bàn tỉnh.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nông Thị Bích Huệ.

Đồng chí đề xuất, thời gian tới cần tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, học tập chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý. Các cấp ủy, tổ chức Đảng cần chú trọng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Hưng Vượng.

Đồng chí Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh thống nhất cao với báo cáo kiểm điểm. Đồng chí tham gia ý kiến về việc MTTQ tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân. Đồng chí đề xuất thời gian tới cần tiếp tục tăng cường hoạt động đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân; chú trong việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri, nhất là những vấn đề nhiều cử tri có ý kiến kiến nghị.

Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Thị Bích Ngọc.

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tham luận về công tác đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong sinh hoạt Đảng, giám sát việc sinh hoạt Đảng của các chi, đảng bộ trực thuộc thông qua kết nối sinh hoạt trực tuyến. Đồng chí cũng chia sẻ về việc đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ chuyên đề tại Đảng ủy Khối. Thời gian tới, Đảng ủy Khối sẽ tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin trong sinh hoạt chi bộ và công tác quản lý đảng viên, triển khai ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử.

Bí thư Huyện ủy Yên Sơn Phạm Ninh Thái.

Đồng chí Phạm Ninh Thái, Bí thư Huyện ủy Yên Sơn cho rằng, trong nửa đầu nhiệm kỳ BCH, Ban Thường vụ đã điều hành rất linh hoạt trong thực hiện các nhiệm vụ. Căn cứ vào cách làm của tỉnh, huyện cũng đã triển khai những cách làm phù hợp, đảm bảo nguyên tắc lãnh đạo của Đảng để giải quyết các công việc một cách kịp thời. Huyện cũng triển khai hiệu quả việc giao nhiệm vụ đột phá, việc mới, việc khó cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Cùng với đó, huyện thực hiện tốt việc nêu gương của người đứng đầu, chú trong nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xây dựng chi bộ 4 tốt, đảng bộ 4 tốt...

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Âu Thế Thái.

Đồng chí Âu Thế Thái, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy thảo luận về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Đồng chí đề xuất, cần xây dựng đồng bộ, toàn diện đội ngũ cán bộ các cấp; tiếp tục tham mưu kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan trong hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thực hiện tinh giản biên chế gắn với đẩy mạnh cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức theo vị trí việc làm; rà soát, bổ sung các quy định, quy chế về quản lý tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, bảo đảm nguyên tắc, rõ thẩm quyền và trách nhiệm...

Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Phạm Văn Lương.

Đồng chí Phạm Văn Lương, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy đề xuất một số giải pháp về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Đảng để góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí đề nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp chủ động, thường xuyên thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả trong công tác kiểm tra, giám sát; coi trọng phòng ngừa, ngăn chặn từ xa, từ đầu, giải quyết từ sớm, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành vi phạm lớn; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục và xử lý nghiêm minh các tổ chức đảng và đảng viên vi phạm.

14h00: Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo giữa nhiệm kỳ của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII

Đồng chí Lê Thị Kim Dung
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày báo cáo. Báo cáo nêu rõ, ngay từ đầu nhiệm kỳ, BCH Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội với nhiều đổi mới, sáng tạo, hiệu quả, tạo sức lan toả sâu rộng; chủ động, linh hoạt, kịp thời đề ra các chủ trương, chính sách sát thực tiễn và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện quyết liệt, kịp thời, hiệu quả, xử lý các vấn đề quan trọng, phát sinh chưa có tiền lệ, làm cơ sở để các cấp, các ngành tổ chức triển khai thực hiện mạnh mẽ, quyết liệt Nghị quyết Đại hội.

Đại biểu dự hội nghị.

Trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức, Đảng bộ tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đạt nhiều kết quả quan trọng các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết Đại hội đề ra. Đặc biệt là, giữ vững ổn định tình hình; kiểm soát hiệu quả không để dịch COVID-19 lây lan diện rộng, ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe của nhân dân. Đến nay, cơ bản các chỉ tiêu chủ yếu, các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm Nghị quyết Đại hội đề ra đều đạt kế hoạch, đúng lộ trình; huy động, bổ sung thêm được nhiều nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng; chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực; vai trò, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng được nâng lên. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống được quan tâm. Công tác cán bộ, nhất là quy hoạch, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm được chú trọng. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được đẩy mạnh, có chuyển biến tích cực. An ninh được tăng cường, an toàn trật tự được giữ vững. Hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành của chính quyền không ngừng được nâng lên. Chất lượng hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực.

Đại  biểu dự hội nghị tại điểm cầu Lâm Bình.

Thời gian tới, trên cơ sở đánh giá tình hình, kết quả hai năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, bất cập để lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, công tác đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nhất là các chỉ tiêu, nhiệm vụ khó đạt, các chỉ tiêu, nhiệm vụ còn dư địa thực hiện..., đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đề ra, sớm hoàn thành mục tiêu đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững trong khu vực miền núi phía Bắc.

TRỞ VỀ ĐẦU TRANG

Việt Hòa - Ngọc Hưng - Dương Phúc

Tin cùng chuyên mục