HĐND tỉnh xem xét các nghị quyết trình tại kỳ họp

Trực tiếp- Tiếp tục nội dung chương trình kỳ họp thứ sáu, chiều 6-7, HĐND tỉnh nghe, xem xét và thông qua các nghị quyết trình kỳ họp.

16h35: Nghị quyết Bổ sung danh mục các dự án thực hiện thu hồi đất năm 2023 theo quy định tại khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai năm 2013 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Nghị quyết Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Toàn cảnh phiên họp.

Dự thảo Nghị quyết Bổ sung danh mục các dự án thực hiện thu hồi đất năm 2023 theo quy định tại khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai năm 2013 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang nêu rõ có 37 dự án với tổng diện tích 90,69 ha dự án phải thu hồi đất để phát triển kinh tế, xã hội vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng theo quy định tại khoản 3, Điều 62 Luật Đất đai. Điều chỉnh tăng diện tích 113,05 ha của 11 dự án và điều chỉnh địa điểm thực hiện đối với 1 dự án đã có trong danh mục dự án thu hồi đất theo quy định. Đưa 4 dự án ra khỏi danh mục công trình, dự án thực hiện thu hồi đất theo quy định.

Dự thảo Nghị quyết Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang có 41 dự án phải chuyển mục đích đất trồng lúa với tổng diện tích 53,14 ha thuộc địa bàn các huyện Sơn Dương, Yên Sơn, Hàm Yên, Chiêm Hóa, Tp Tuyên Quang.

Thảo luận dự thảo nghị quyết, đại biểu Quan Văn Duyên, tổ đại biểu Chiêm Hóa đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ số hộ bị ảnh hưởng sau khi thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Phạm Mạnh Duyệt cho biết, ngành sẽ cùng các chủ đầu tư, các huyện thành phố đẩy nhanh tiến độ các công trình sau khi nghị quyết được thông qua. Đối với dự thảo Nghị quyết Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, đồng chí cho biết thêm không có hộ nào phải di chuyển nhà ở, các hộ bị ảnh hưởng khi thực hiện chuyển đổi sẽ được hỗ trợ các nội dung theo quy định của pháp luật.

Trao đổi thêm, Chủ tịch UBND huyện Na Hang Tô Viết Hiệp chia sẻ, huyện đã chủ động chuẩn bị các nội dung, công việc liên quan đến các dự án được triển khai trên địa bàn huyện, cơ bản đảm tiến độ đề ra.

100% đại biểu biểu quyết thông qua dự thảo 2 nghị quyết.

16h21: Nghị quyết Thông qua Đề án đẩy mạnh phân cấp đối với UBND cấp huyện, cấp xã và cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh.

Nghị quyết gồm 3 điều, kèm theo các phụ lục quy định rõ nội dung, nhiệm vụ phân cấp thuộc các lĩnh vực: tài chính, ngân sách, công thương, nông nghiệp và phát triển nông thôn, giao thông vận tải, xây dựng, tài nguyên và môi trường, văn hóa, thể thao và du lịch…

Đại biểu Phạm Thị Kiều Trang, tổ đại biểu huyện Chiêm Hóa đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ căn cứ, lý do để xây dựng các nội dung phân cấp đối với cấp huyện, xã, cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh. Trả lời vấn đề của đại biểu nêu, Giám đốc Sở Nội vụ Vũ Quang Thắng cho biết, ngành đã áp dụng Quyết định 1015 của Chính phủ để tham mưu xây dựng văn bản.

100% đại biểu biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết.

16h08: Nghị quyết Quy định nội dung, mức hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy; người được giao nhiệm vụ tư vấn tâm lý, xã hội, quản lý, hỗ trợ đối tượng cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, đối tượng quản lý sau cai nghiện ma túy tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Dự thảo Nghị quyết gồm 6 điều, quy định mức hỗ trợ với các đối tượng: người cai nghiện ma túy bắt buộc, người nghiện ma túy trong thời gian chờ lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; người cai nghiệm ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập; người được giao nhiệm vụ tư vấn tâm lý, xã hội, quản lý, hỗ trợ đối tượng cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, đối tượng quản lý sau cai nghiện ma túy tại cấp xã.

100% đại biểu biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết.

15h29: Nghị quyết Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và năm 2023 vốn ngân sách địa phương, tỉnh Tuyên Quang; Nghị quyết về việc không thực hiện dự án Mở rộng Quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Tuyên Quang (giai đoạn 2)​.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh tuấn trình bày dự thảo Nghị quyết.

Theo Nghị quyết Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2023 vốn ngân sách địa phương, tỉnh Tuyên Quang, bổ sung 8 dự án vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 – 2025; bổ sung tăng kế hoạch vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 từ nguồn vốn ngân sách tỉnh trên 47 tỷ đồng cho 7 dự án.

Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025, nguồn xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước gồm: giảm trên 117 tỷ đồng của 10 dự án; tăng trên 117,9 tỷ đồng cho 11 dự án.

Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2023: bổ sung danh mục 8 dự án vào kế hoạch đầu tư công năm 2023; bổ sung tăng kế hoạch vốn đầu tư năm 2023 từ nguồn ngân sách tỉnh trên 47,1 tỷ đồng cho 7 dự án.

Điều chỉnh Kế hoạch vốn ngân sách địa phương năm 2023 gồm: giảm trên 9,6 tỷ đồng của 2 dự án, tăng trên 9,6 tỷ đồng cho 4 dự án.

Nghị quyết về việc không thực hiện chủ trương đầu tư dự án Mở rộng Quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Tuyên Quang (giai đoạn 2) được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tại Nghị quyết số 80/NQ-HĐND ngày 15/12/2020 gồm 3 điều.

Đại biểu dự phiên họp.

Trao đổi về nghị quyết Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2023 vốn ngân sách địa phương, tỉnh Tuyên Quang, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Kim Dung không đồng ý tăng kế hoạch vốn ngân sách địa phương cho dự án Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm công tác xã hội tỉnh.

Làm rõ hơn vấn đề này, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Vân Đình Thảo chia sẻ, ngành sẽ tiếp thu và đưa dự án Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm Công tác xã hội tỉnh ra khỏi dự án được tăng kế hoạch vốn ngân sách địa phương, ngành sẽ phối hợp với ngành Tài chính xem xét, xử lý vấn đề phù hợp. Đối với việc mở rộng quảng trường Nguyễn Tất Thành, đồng chí cho biết tỉnh sẽ có quy hoạch và thực hiện mở rộng vào giai đoạn 2026 – 2030.

100% đại biểu biểu quyết thông qua 2 dự thảo nghị quyết.

14h53: Nghị quyết Quy định mức chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang trình bày dự thảo Nghị quyết.

Theo dự thảo, chi tổ chức các cuộc họp thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND ngày 6/12/2017 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về việc quy định chế độ chi công tác phí, chế độ chi hội nghị, chế độ chi tiếp khách áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang và các văn bản chế độ chính sách hiện hành có liên quan.

Nội dung chi theo đặc điểm quy mô từng dự án, công trình nhưng đảm bảo tiết kiệm và có hiệu quả. Mức chi hỗ trợ cán bộ và người trực tiếp tham gia làm công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất, cán bộ thẩm định là 150.000 đồng/người/ngày. Nghị quyết cũng quy định rõ từng mức chi cho công tác lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất, công tác thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Đại biểu Lý Đỗ Thành Quang.

Đại biểu Lý Đỗ Thành Quang đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ thêm cơ sở xác định số người tối đa trong dự thảo để thực hiện chi hỗ trợ. Làm rõ vấn đề này, Giám đốc Sở Tài chính Hà Trung Kiên cho biết, cơ sở xây dựng dự thảo Nghị quyết dựa theo phân cấp của Trung ương và theo Thông tư 61 của Bộ Tài chính. Mức chi được vận dụng theo Nghị quyết 19 của HĐND tỉnh về chi công tác phí. Số lượng người quy định theo dự thảo nghị quyết được xác định dựa trên thành phần số lượng người thực tế thực hiện các dự án.

100% đại biểu biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết.

Giám đốc Sở Tài chính Hà Trung Kiên.

14h33: Nghị quyết về việc thực hiện Nghị quyết số 165/NQ-CP ngày 20/12/2022 của Chính phủ về học phí đối với cơ sở giáo dục và đào tạo công lập năm học 2022 - 2023 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Nghị quyết Quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập và mức chi trả cho đối tượng miễn, giảm học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tại các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục năm học 2023 - 2024; tiêu chí xác định địa bàn không đủ trường công lập có cấp tiểu học trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.​

Dự thảo Nghị quyết thực hiện Nghị quyết 165 của Chính phủ nêu rõ các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên và cơ sở giáo dục thường xuyên công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên thực hiện chương trình giáo dục phổ thông có mức thu học phí năm học 2022-2023 cao hơn mức thu học phí năm học 2021-2022. Ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% phần chênh lệch tăng thêm giữa mức thu học phí năm học 2022-2023 so với mức thu học phí năm học 2021-2022 cho cơ sở giáo dục công lập.

Chủ tọa kỳ họp.

Dự thảo Nghị quyết Quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập và mức chi trả cho đối tượng miễn, giảm học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tại các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục năm học 2023-2024; tiêu chí xác định địa bàn không đủ trường công lập có cấp tiểu học trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang gồm 5 điều.

Quy định mức học phí áp dụng tại cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập được quy định chi tiết, thời gian thu học phí tối đa 9 tháng/1 năm học. Mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học ở địa bàn không đủ trường công lập học tại trường tư thục được Nhà nước chi trả bằng mức học phí đối với học sinh cơ sở giáo dục công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên cùng cấp học trên địa bàn.

Đối với học sinh tiểu học nếu thuộc cả hai trường hợp quy định trong nghị quyết thì chỉ được hưởng 1 mức hỗ trợ cao nhất. Tiêu chí xác định địa bàn không đủ trường công lập có cấp tiểu học quy định tại Nghị quyết này được thực hiện từ năm học 2023-2024.

Đại biểu Nguyễn Vũ Linh.

Đại biểu Nguyễn Vũ Linh, tổ đại biểu huyện Hàm Yên đề nghị ngành Giáo dục và Đào tạo cho biết phương án chi trả kinh phí hỗ trợ trong Nghị quyết thực hiện Nghị quyết 165 của Chính phủ. Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Hiền cho biết, đối với các học sinh tiếp tục theo học tại trường thì khấu trừ vào năm học tiếp theo; đối với các học sinh chuyển trường, thôi học thì thực hiện hoàn trả trực tiếp số tiền cho học sinh. Ngành cũng sẽ xây dựng thời gian chi trả cụ thể, tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình chi trả.

100% đại biểu biểu quyết thông qua 2 dự thảo nghị quyết.

14h00: Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2021 của HĐND tỉnh quy định chính sách thu hút nguồn nhân lực, hỗ trợ đào tạo sau đại học, nâng cao trình độ ngoại ngữ.​

Theo dự thảo, một số khoản thuộc điều 2,3,4 được sửa đổi, bổ sung và thay thế một số biểu có nội dung liên quan các điều được sửa đổi. Đáng chú ý có nội dung: Các trường hợp được thu hút về tỉnh công tác được hỗ trợ một lần bằng tiền sau khi được cơ quan có thẩm quyền quyết định tuyển dụng, tiếp nhận. Đối với người được thu hút về công tác ở cấp xã, là nữ, người dân tộc thiểu số được hưởng hệ số 1,2 theo từng mức hỗ trợ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Việt Phương trình bày dự thảo Nghị quyết.

Về chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà ở: hỗ trợ 3 triệu đồng đối với đối tượng thu hút về tỉnh công tác có hộ khẩu thường trú ngoài tỉnh tối đa không quá 3 năm; đối với thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp I, bác sĩ nội trú loại trung bình và trung bình khá, loại khá, bác sĩ đa khoa loại khá được hưởng mức hỗ trợ hệ số 1,2 lần mức hỗ trợ; tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp II, bác sĩ nội trú loại giỏi, loại xuất sắc, bác sĩ đa khoa loại giỏi, loại xuất sắc được hưởng mức hỗ trợ hệ số 1,5 lần mức hỗ trợ.

Đại biểu Phạm Kiều Trang.

Đại biểu Phạm Kiều Trang, tổ đại biểu Chiêm Hóa cho biết, việc sửa đổi bổ sung là cần thiết. Đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ người được hưởng chính sách thu hút có được hưởng chính sách hỗ trợ đào tạo sau đại học hay không; mức hỗ trợ đối tượng đạt thành tích cao tại các kỳ thi.

Đại biểu Lý Thu Hương, tổ đại biểu huyện Sơn Dương đề nghị cơ quan làm rõ thêm về mức hỗ trợ thuê nhà ở đối với nguồn nhận lực thu hút. Đại biểu đề nghị, ngay sau khi nghị quyết được thông qua cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nghị quyết đi vào cuộc sống.

Giám đốc Sở Nội vụ Vũ Quang Thắng trả lời câu hỏi của đại biểu.

Làm rõ các vấn đề đại biểu quan tâm, Giám đốc Sở Nội vụ Vũ Quang Thắng cho biết, đây là ghị quyết khó, cần có chính sách để thu hút và cần sửa đổi định kỳ để phù hợp thực tiễn tại địa phương. Điểm mới khi soạn thảo Nghị quyết là ngành đã làm việc, phối hợp với các ngành liên quan, làm việc với các đối tượng đã được thu hút để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng.

Dự thảo có 3 nội dung chính, vì vậy đối tượng được hỗ trợ thu hút vẫn được hỗ trợ đào tạo; các mốc thời gian hỗ trợ được thực hiện theo quy định của chính sách thu hút nguồn nhân lực. Đồng chí cũng làm rõ 2 mức hỗ trợ là 300 triệu và 250 triệu cho các đối tượng được quy định rõ theo biểu số 2 của Nghị quyết.

Đối với mức hỗ trợ nhà ở theo từng đối tượng được căn cứ theo Nghị quyết, chính sách của tỉnh và căn cứ theo thực tiễn tại địa phương. Đồng chí khẳng định, ngay sau khi Nghị quyết ban hành, ngành sẽ tham mưu với UBND tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin để nghị quyết được thực hiện hiệu quả.

100% đại biểu biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết.

Trở về đầu trang

Việt Hòa - Thu Hằng - Dương Phúc

Tin cùng chuyên mục