HĐND tỉnh xem xét một số nghị quyết trình kỳ họp

Trực tiếp- Sáng nay 3-7, HĐND tỉnh tiếp tục nghe, xem xét và thông qua một số dự thảo nghị quyết trình kỳ họp.

10h20: Dự thảo Nghị quyết Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bình tuyển, công nhận cây mẹ (cây trội), cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang và dự thảo Nghị quyết Quy định phân cấp thẩm quyền khai thác và xử lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Tuyên Quang.

Dự thảo nghị quyết quy định mức thu phí bình tuyển, công nhận như sau: cây mẹ (cây trội), cây đầu dòng 3 triệu đồng/1 cây; vườn cây đầu dòng 3 triệu đồng/1 vườn; vườn giống cây lâm nghiệp 2,4 triệu đồng/1 vườn giống; rừng giống cây lâm nghiệp 5 triệu đồng/1 rừng giống. Tổ chức thu phí được trích lại 80% số tiền phí thu được để trang trải chi phí hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí; nộp 20% tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Đối với việc phân cấp thẩm quyền khai thác và xử lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Tuyên Quang được dự thảo nghị quyết quy định cụ thể theo phân cấp quản lý của cấp tỉnh, cấp huyện. Thẩm quyền được phân cấp theo từng nội dung: phê duyệt Đề án cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi; quyết định thu hồi, thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi; quyết định xử lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi trong trường hợp bị mất, hủy hoại; quyết định điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi; bán tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi.

50/50 đại biểu biểu quyết nhất trí thông qua 2 dự thảo nghị quyết.

10h00: Dự thảo Nghị quyết Kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách huyện năm 2021 sang năm 2022 tỉnh Tuyên Quang và dự thảo Nghị quyết Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 và điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2022, tỉnh Tuyên Quang.

Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 điều chỉnh chi tiết gồm: bổ sung 3 dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020, dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025; 5 dự án khởi công mới, giai đoạn 2021-2025. Bổ sung tăng vốn đầu tư công giai đoạn này là 29 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách tỉnh năm 2022 và phân bổ cho các dự án.

Năm 2022, bổ sung 1 dự án hoàn thành chờ phê duyệt quyết toán; 2 dự án chuyển tiếp, dự kiến hoàn thành năm 2022; 3 dự án dự kiến khởi công mới; 2 dự án chuẩn bị đầu tư. Bổ sung tăng nguồn vốn đầu tư năm 2022: 29 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách tỉnh năm 2022 và phân bổ cho các dự án.

Tổng số kế hoạch đầu tư vốn ngân sách huyện năm 2021 đến ngày 31/01/2022 chưa giải ngân hết đề nghị kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2022 trên 10,7 tỷ đồng. Thời gian thực hiện và giải ngân trước ngày 31/12/2022.

50/50 đại biểu biểu quyết nhất trí thông qua 2 dự thảo nghị quyết.

9h40: Dự thảo Nghị quyết Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang và Dự thảo Nghị quyết Bổ sung danh mục công trình, dự án thực hiện thu hồi đất năm 2022 theo quy định tại khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai năm 2013 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Theo đó, miễn phí trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích đối với tất cả thủ tục hành chính thực hiện tại cơ quan nhà nước mà doanh nghiệp yêu cầu giải quyết (trừ những thủ tục hành chính theo quy định phải nhận kết quả trực tuyến và trực tiếp). Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thành lập mới, doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh 1 con dấu pháp nhân lần đầu và 1 chữ ký số sử dụng trong 3 năm đầu tiên sau khi thành lập. Giá trị hỗ trợ con dấu, chữ ký số không quá 4 triệu đồng/doanh nghiệp, kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước và nguồn vốn huy động hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. Năm 2022 có 99 công trình, dự án với tổng diện tích 1.117,54 ha thực hiện thu hồi đất.

50/50 đại biểu biểu quyết nhất trí thông qua 2 dự thảo nghị quyết.

9h15: Dự thảo Nghị quyết Điều chỉnh, bổ sung biên chế công chức và chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ năm 2022.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn trình bày dự thảo Nghị quyết.

Theo đó, giảm 1 biên chế công chức của Sở Tài chính; bổ sung 1 biên chế công chức cho Sở Ngoại vụ; giảm 1 chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh; bổ sung 1 chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP cho Sở Y tế.

50/50 đại biểu biểu quyết nhất trí thông qua dự thảo nghị quyết.

9h00: Dự thảo Nghị quyết Phê chuẩn Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ chính sách cho lực lượng dân quân tự vệ tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 - 2025 và dự thảo Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng đối với các chức danh đội trưởng, đội phó đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ chính sách cho lực lượng dân quân tự vệ tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 – 2025 nêu đầy đủ sự cần thiết, căn cứ xây dựng, quan điểm, mục tiêu, nội dung. Trong đó, tập trung vào các nội dung: tổ chức, biên chế; tập huấn, bồi dưỡng, huấn luyện, hội thi, hội thao, diễn tập; hoạt động của dân quân tự vệ; bảo đảm sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, hoạt động của dân quân tự vệ.

Tổng dự toán kinh phí thực hiện giai đoạn 2021 - 2025: 419,4 tỷ đồng, trong đó mức chi cụ thể: tiền công lao động 207,5 tỷ đồng; tiền ăn 35,5 tỷ đồng; trả phụ cấp 52 tỷ đồng; mua sắm trang phục dân quân tự vệ 99 tỷ đồng; mua sắm công cụ hỗ trợ 25 tỷ đồng. Kinh phí thực hiện được phân kỳ hằng năm.

Mức hỗ trợ hằng tháng đối với đội trưởng đội dân phòng là 0,16 mức lương tối thiểu vùng/người/ tháng. Mức hỗ trợ hằng tháng đối với đội phó đội dân phòng là 0,15 mức lương tối thiểu vùng/người/ tháng.

50/50 đại biểu biểu quyết nhất trí thông qua 2 dự thảo nghị quyết.

8h20: Dự thảo Nghị quyết về phát triển thanh niên tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2022 - 2030

Các đại biểu dự kỳ họp.

Nghị quyết nhằm xây dựng thanh niên tỉnh Tuyên Quang phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có ý chí tự lực, tự cường, tự hào dân tộc; có lý tưởng cách mạng, hoài bão; có đạo đức, ý thức công dân, chấp hành pháp luật; có sức khỏe và lối sống lành mạnh; có văn hóa, kiến thức, trình độ học vấn, kỹ năng sống, nghề nghiệp và việc làm…

Thảo luận về dự thảo nghị quyết, đại biểu Hứa Thị Hà, tổ đại biểu Sơn Dương đề nghị ban soạn thảo làm rõ tính khả thi về chỉ tiêu 100% sử dụng thành thạo các phương tiện kỹ thuật số; giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin.

Đại biểu Hứa Thị Hà

Thảo luận về dự thảo nghị quyết, đại biểu Hứa Thị Hà, tổ đại biểu Sơn Dương đề nghị ban soạn thảo làm rõ tính khả thi về chỉ tiêu 100% sử dụng thành thạo các phương tiện kỹ thuật số; giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin.

Đại biểu Phạm Thị Kiều Trang

Đại biểu Lý Thu Hương, tổ đại biểu Yên Sơn cơ bản đồng tình nhất trí dự thảo nghị quyết. Tuy nhiên, đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo sửa lại nội dung hàng năm có 100% thanh niên dân tộc thiểu số là báo cáo viên, tuyên truyền viên.

Đại biểu Lý Thị Thu Hương

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban VHXH, HĐND tỉnh Nông Thị Bích Huệ

Giám đốc Sở Nội vụ Vũ Quang Thắng

Với các mục tiêu cụ thể trong từng nội dung gồm: tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; cung cấp thông tin về tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho thanh niên; giáo dục, nâng cao kiến thức, kỹ năng; tạo điều kiện để thanh niên bình đẳng về cơ hội học tập, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo; nâng cao chất lượng đào tạo nghề và tạo việc làm bền vững cho thanh niên; phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao; bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho thanh niên; nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho thanh niên; phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

50/50 đại biểu biểu quyết nhất trí thông qua dự thảo Nghị quyết.

Đại biểu biểu quyết qua máy tính bảng.

8h00: Dự thảo Nghị quyết Quy định đối tượng và mức chi thăm hỏi, tặng quà người có công với cách mạng và gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Việt Phương trình bày dự thảo Nghị quyết.

Dự thảo nghị quyết nêu rõ 4 nhóm đối tượng được thăm hỏi tặng quà. Mức chi thăm hỏi, tặng quà: Ngày Thương binh liệt sĩ, Tết Nguyên đán từ 500.000 đồng - 1.000.000 đồng/người. Kinh phí từ ngân sách tỉnh cấp. Mức tăng bình quân 3,3 lần so với mức chi hiện nay.

49/50 đại biểu biểu quyết nhất trí thông qua dự thảo Nghị quyết.

Các đồng chí lãnh đạo HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

 

Việt Hòa - Thu Hằng - Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục