Cảnh giác với những luận điệu xuyên tạc về hội nghị trung ương 5

- Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII của Đảng vừa thành công tốt đẹp. Tại Hội nghị này, BCH Trung ương đã có nhiều quyết định quan trọng mang tính đột phá về phát triển KTXH, tập trung vào các lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn; kinh tế tập thể cùng nhiều quyết sách khác về đất đai, về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng.

Thành công của Hội nghị đã khẳng định sự đoàn kết, thống nhất cao trong Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; đáp ứng các yêu cầu về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, kịp thời tháo gỡ khó khăn tạo thêm các nguồn lực và động lực mới để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Thế nhưng, các đối tượng phản động, cơ hội chính trị lại không nghĩ như thế. Trước  Hội nghị chúng tung tin rằng sẽ có thay đổi về nhân sự..., sau Hội nghị chúng cố tình bịa đặt, xuyên tạc kết quả của Hội nghị, nhằm hạ thấp uy tín của Đảng, thậm chí phủ nhận sạch trơn những cố gắng và thành tựu mà đất nước ta đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng, hòng cản trở việc đưa các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII của Đảng đi vào cuộc sống. Âm mưu, thủ đoạn chống phá Hội nghị Trung ương 5 của Đảng với việc tung tin đồn nhảm, hòng tạo sóng dư luận trong xã hội, mục đích để nhân dân ta hoang mang, mất niềm tin vào Đảng, tiến tới phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng.

Những luận điệu xuyên tạc của các thế lực phản động, càng chứng tỏ một điều, chúng ta càng đổi mới thành công thì chúng càng ra sức chống phá. Song có thể khẳng định rằng, thành công của Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII và đường lối đổi mới của Đảng thể hiện tính đúng đắn, sáng tạo của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và vai trò lãnh đạo của Đảng trong công cuộc đổi mới, phấn đấu đưa nước ta trở thành nước công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045. Sự đúng đắn của đường lối, chủ trương của Đảng, sự ủng hộ mạnh mẽ và tham gia tích cực của nhân dân sẽ đập tan những luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch.

Hoàng Bách

Tin cùng chuyên mục