Cương lĩnh của Đảng soi sáng đường lối phát triển đất nước

- Mùa xuân năm 1930, Đảng ta ra đời và từ khi thành lập đến nay, Đảng ta luôn chú trọng xây dựng và lãnh đạo thực hiện các Cương lĩnh chính trị phù hợp với yêu cầu của từng giai đoạn cách mạng. Mỗi Cương lĩnh của Đảng đều trở thành ngọn cờ dẫn đường chỉ lối cho toàn Đảng, toàn dân đấu tranh, lao động, sáng tạo, đưa cách mạng Việt Nam vượt qua mọi khó khăn thách thức, giành được những thắng lợi vĩ đại.

Cương lĩnh 2011 và Nghị quyết của Đảng từ Đại hội XI, XII khẳng định sự vững vàng, kiên định của Đảng, sự đúng đắn của đường lối đổi mới. Qua 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển 2011) có thể khẳng định rằng Cương lĩnh là ngọn cờ tư tưởng, ngọn cờ chiến đấu đã quy tụ được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đặc biệt trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, thành quả xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị theo định hướng của Cương lĩnh là nhân tố hàng đầu phát huy dân chủ, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên động lực to lớn để phát triển đất nước, củng cố niềm tin trong nhân dân đối với Đảng, với chế độ.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, công cuộc đổi mới đất nước, phát triển kinh tế - xã hội đã đạt được những thành tựu to lớn. Đặc biệt, năm 2020, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước vô cùng khó khăn, nhất là đại dịch Covid-19, lũ lụt thiên tai ở miền Trung và Tây Nguyên, kinh tế đất nước rất nhiều thách thức. Nhưng với chỉ dẫn Cương lĩnh, Việt Nam kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, vì vậy những thành tựu mà đất nước ta đạt được càng khẳng định tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội. Qua đó, niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của đất nước ngày càng được củng cố vững chắc.

Mùa xuân mới đang về, chúng ta vô cùng phấn khởi trước thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đại hội mở ra cơ hội phát triển mới cho đất nước. Tin tưởng rằng, với những quyết sách, định hướng đúng đắn, với khát vọng phát triển mạnh mẽ và quyết tâm chính trị cao, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta sẽ lập nên thành tựu phát triển mới vì một nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, cùng tiến bước, sánh vai với các cường quốc năm châu, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và ước vọng của toàn dân tộc.

 Hoàng Bách

Tin cùng chuyên mục