Nghiêm khắc, quyết liệt hơn

- Mới đây, Trung ương đã ban hành Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm, thay thế Quy định 47 năm 2011. Quy định 37 giữ nguyên 19 điều như trước, kế thừa cơ bản những nội dung còn phù hợp, bổ sung một số nội dung mới cho phù hợp.

Nổi bật là quy định đảng viên không được "Phản bác, phủ nhận, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; không thực hiện trách nhiệm nêu gương; chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, vụ lợi; "tư duy nhiệm kỳ", đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; độc đoán, chuyên quyền, quan liêu, xa rời quần chúng"; không được "can thiệp, tác động vào hoạt động kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, xét đặc xá, giải quyết khiếu nại, tố cáo để bao che, tiếp tay cho các hành vi vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tác động, ép buộc, mua chuộc tổ chức, cá nhân để giảm trách nhiệm, hình phạt cho người khác".

Đây là sự bổ sung rất quan trọng trong bối cảnh hiện nay, khi các thế lực thù địch chưa bao giờ từ bỏ âm mưu để phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, phủ nhận tư tưởng Hồ Chí Minh, phủ nhận đường lối của Đảng; khi chúng ta đang đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Quy định số 37/QĐ/TW cũng bổ sung một số hành vi mà đảng viên không được làm, như không được đe dọa, trù dập, trả thù người khiếu nại, tố cáo; chạy chức, chạy quyền... hay thờ ơ, vô cảm với các hành vi sai trái trong xã hội.

Có thể thấy, Quy định 37 chính là lời cảnh tỉnh, sự răn đe đối với tất cả cán bộ, đảng viên để tránh vi phạm. Những nội dung sửa đổi, bổ sung là những vấn đề cốt lõi, quan trọng về rèn luyện tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; cho thấy Đảng ta đang tiếp tục tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng theo hướng nghiêm khắc hơn, quyết liệt hơn.               

Ngọc Linh

Tin cùng chuyên mục