Sáng tạo, đột phá trong công tác tham mưu về tổ chức, xây dựng Đảng

- Năm 2021 là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII cũng là năm đánh dấu nhiều sáng tạo, đột phá của ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong công tác tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo, triển khai hiệu quả nhiều nhiệm vụ quan trọng, then chốt về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Qua đó tiếp tục khẳng định, ngành Tổ chức xây dựng Đảng xứng đáng là chỗ dựa vững chắc của cấp ủy các cấp về công tác xây dựng Đảng.

Tham mưu đắc lực, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống

Ngay trong 9 tháng đầu năm 2021, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tích cực, chủ động thực hiện hiệu quả 6 nhiệm vụ trọng tâm theo Kết luận số 01 ngày 16-3-2021 của Ban Tổ chức Trung ương, hoàn thành 29/37 việc trong chương trình công tác năm. Đặc biệt, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã khẩn trương tham mưu với cấp ủy tỉnh xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện Chương trình hành động, Quy chế làm việc, chương trình công tác, kiểm tra, giám sát và các đề án để cụ thể hóa, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống. Trong đó, nổi bật là Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện Đề án số 03 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”. Trên cơ sở đánh giá rõ thực trạng năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng, của tổ chức cơ sở Đảng, thực trạng tổ chức bộ máy, biên chế, hoạt động của hệ thống chính trị cấp cơ sở, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, Đề án đã đề xuất các nhóm giải pháp cụ thể nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng.

Đồng chí Ma Thế Hồng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy khảo sát công tác lãnh đạo
Chi bộ thôn Cây Nhãn, xã Tứ Quận (Yên Sơn). Ảnh: Thanh Phúc

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng và ban hành Đề án số 05 “về thí điểm đổi mới thi tuyển công chức, viên chức tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021 - 2023” theo hướng nâng cao chất lượng, kiểm định chặt chẽ “đầu vào”, đảm bảo công khai, minh bạch, cạnh tranh lành mạnh, thu hút nguồn nhân lực có 
chất lượng cao, mở rộng cơ hội tuyển chọn người tài.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã trình Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến Đề án “Thi tuyển một số chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang”. Qua đó đề xuất đổi mới phương thức tuyển chọn cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, góp phần lựa chọn nhân tố thực sự nổi trội về năng lực lãnh đạo, quản lý, am hiểu về chuyên môn, nghiệp vụ, từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có phẩm chất đạo đức, năng lực, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Nhiều đột phá, sáng tạo

Với tinh thần quyết liệt đổi mới, tích cực, chủ động, ngay từ năm đầu nhiệm kỳ, ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong tỉnh đã triển khai nhiều việc mang tính đột phá, tạo dấu ấn rõ nét trong công tác tổ chức, xây dựng Đảng.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá việc triển khai thực hiện Quy định số 30 ngày 20-5-2020 về giao việc đột phá, đổi mới đối với một số chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Theo đó, Ban đã tham mưu mở rộng đối tượng giao việc đột phá, đổi mới, không chỉ giới hạn ở người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các huyện, thành phố, các sở, ban, ngành, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh và người đứng đầu cơ quan ngành dọc Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh là Tỉnh ủy viên mà còn mở rộng đối tượng gồm các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các huyện, thành phố, các sở, ban, ngành, MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, Chủ tịch Hội đồng trường đại học thuộc tỉnh. Đồng thời giao tập thể lãnh đạo sở, ban, ngành, cơ quan cấp tỉnh và Ban Thường vụ cấp ủy huyện giao việc đột phá, đổi mới đối với các chức danh còn lại diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và cán bộ lãnh đạo diện cấp mình quản lý.

Nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án số 16 ngày 13-1-2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ giai đoạn 2020 - 2025, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức khảo sát, đánh giá việc triển khai thực hiện Đề án số 16 về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đoàn khảo sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Ma Thế Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh làm Trưởng Đoàn, chia làm 10 tổ, dự sinh hoạt tại 49 chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở thuộc các loại hình khác nhau, lấy phiếu khảo sát theo nhóm đối tượng nhằm đánh giá đúng việc triển khai, tổ chức thực hiện đề án, làm rõ những kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc để tiếp tục tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo thực hiện hiệu quả Đề án. Theo đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng và ban hành Chỉ thị số 01 ngày 10-9-2021 về tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy và sinh hoạt chi bộ giai đoạn 2021 - 2025.

Không chỉ ở cấp tỉnh, ở các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã phát huy tính chủ động, sáng tạo trong công tác tham mưu với cấp ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Đồng chí Trần Việt Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh chia sẻ, nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Đảng bộ xác định, công tác tổ chức, xây dựng Đảng luôn phải đặt lên hàng đầu. Ngay trong năm nay, Ban Tổ chức Đảng ủy khối đã tham mưu với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối nhiều giải pháp lãnh đạo nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ của tổ chức cơ sở đảng như tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Tự soi, tự sửa”, phân công các đồng chí cấp ủy dự sinh hoạt chi bộ bằng hình thức trực tuyến đối với 55 chi bộ. Từ đầu năm đến nay, Đảng bộ Khối đã thành lập được 2 chi bộ doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước nhằm khắc phục tồn tại, hạn chế, khó khăn trong phát triển tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Ngoài ra, Ban Tổ chức Đảng ủy khối đã tham mưu với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối lãnh đạo hiệu quả giao việc đột phá, đổi mới theo hướng mở rộng đối tượng, lựa chọn việc trọng tâm để thực hiện.

Với vai trò là cơ quan tham mưu đắc lực giúp cấp ủy các cấp về công tác tổ chức xây dựng Đảng của ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong tỉnh, công tác tổ chức xây dựng Đảng đã và đang tiếp tục được triển khai một cách đồng bộ, toàn diện trên cả ba mặt là: xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; xây dựng bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ có đức, có tài. Từ đó góp phần thực hiện thành công mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thủy Châu

Tin cùng chuyên mục