Chủ động phòng chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ

- V.I. Lênin từng dạy “một cuộc cách mạng chỉ có giá trị khi nó biết tự bảo vệ”. Để ngăn chặn các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ hiện nay, chúng ta phải xác định rõ các mức độ biểu hiện, các nguyên nhân trực tiếp dẫn đến những mức độ biểu hiện đó trong đội ngũ cán bộ, đảng viên thông qua việc “tự soi”; trên cơ sở đó đề ra các biện pháp khắc phục.

Trong giai đoạn hiện nay, việc phòng, chống quan liêu, tham nhũng, khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên được xem như là nội dung, yêu cầu quan trọng trong vấn đề tự bảo vệ, nhằm ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự suy thoái” . Bởi vì, có khắc phục hiệu quả tình trạng quan liêu, tham nhũng, suy thoái mới làm cho mỗi đảng viên và tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh hơn, có sức đề kháng cao hơn trước các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Xây dựng và chỉnh đốn Đảng, đấu tranh ngăn chặn, khắc phục những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên là công việc rất khó khăn, phức tạp, vì nó liên quan đến xây dựng tổ chức, xây dựng con người, là công tác con người, dễ đụng chạm đến danh dự, lợi ích, quan hệ của con người. Do vậy, yêu cầu đặt ra là, mỗi cán bộ, đảng viên phải biết tự bảo vệ lấy mình; phải nâng cao trình độ năng lực, lập trường cách mạng, bản lĩnh chính trị. Không ai có thể làm thay sự nỗ lực quyết tâm phấn đấu của từng cán bộ, đảng viên.

“Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là vấn đề đặc biệt nguy hiểm đối với sự tồn vong của Đảng, của chế độ. Nhưng nó có phát triển đến mức nào, có làm biến chất đội ngũ cán bộ, đảng viên, biến chất Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa của nhân dân ta được hay không, điều đó phụ thuộc vào chính chúng ta, vào khả năng đề kháng của mỗi cán bộ, đảng viên, khả năng tự bảo vệ và sức mạnh của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa. Có thể khẳng định rằng, trong tình hình hiện nay, không thế lực nào có thể tiêu diệt được chúng ta, ngoài những sai lầm của bản thân chúng ta. Mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi tổ chức cơ sở đảng, mỗi cơ quan, đơn vị cần phải tập trung nâng cao khả năng tự bảo vệ, kết hợp chặt chẽ giữa bảo vệ với xây dựng, xây dựng phải gắn với bảo vệ, bảo vệ phải nhằm mục đích phát triển tốt hơn. Không để vì một lý do nào đó rơi vào “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, phai nhạt mục tiêu lý tưởng, đi ngược lại con đường cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Hoàng Bách

Tin cùng chuyên mục