Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

- Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội, thực hiện sứ mệnh lãnh đạo đất nước qua các giai đoạn lịch sử với những thắng lợi rực rỡ. Trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, Đảng tiếp tục thể hiện sự lãnh đạo sáng suốt, không chỉ dừng lại ở việc tạo ra những thành tựu về kinh tế mà còn giữ vững nền chủ nghĩa xã hội, tạo dựng một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, hòa bình, luôn đặt lợi ích của Nhân dân, của Tổ quốc lên trên hết.

Để đạt được những thành tựu đó, Đảng ta đã không ngừng đổi mới, không ngừng hoàn thiện về mọi mặt, trong đó đặc biệt chú trọng và quan tâm đến công tác tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện. Bởi lẽ, Đảng xác định việc tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng không chỉ đảm bảo Đảng luôn giữ vững tư duy tiến bộ, phù hợp với tình hình mới, mà còn góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, với đội ngũ cán bộ, đảng viên có đạo đức, có trình độ chuyên môn, tạo được niềm tin trong lòng nhân dân. 

Có thể thấy, tầm quan trọng của việc tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh là không thể phủ nhận. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, Đảng cũng phải đối mặt với nhiều thách thức. Bên cạnh những thách thức đến từ biến động của tình hình thế giới và khu vực, một trong những thách thức lớn mà Đảng ta phải đối mặt chính là những vấn đề như tham nhũng, suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" của một bộ phận cán bộ, đảng viên, gây mất niềm tin trong Nhân dân và ảnh hưởng tới uy tín của Đảng.

Đứng trước những thách thức trên, việc tìm ra và thực hiện đúng đắn, kịp thời các giải pháp tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện là vô cùng quan trọng. Với quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", Đảng đã ban hành nhiều văn bản quan trọng về công tác xây đựng, chỉnh đốn Đảng như Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và XII; Chỉ thị số 05-CT/TW "về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Quy định số 08 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương"; Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm, Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng,...

Đảng tập trung đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cho cán bộ, đảng viên, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu tổ chức đảng trong thực hiện nhiệm vụ. Việc tăng cường giáo dục chính trị giúp cán bộ, đảng viên nắm vững tư tưởng, đường lối, chính sách của Đảng, hiểu rõ trách nhiệm của mình trong việc thực hiện nhiệm vụ của Đảng và hệ thống chính trị. Điều này cũng giúp cán bộ, đảng viên nắm bắt được những thay đổi trong tình hình thế giới, khu vực và đất nước để có những nhận thức và phương thức hành động phù hợp. Giáo dục chính trị không chỉ dừng lại ở việc truyền đạt kiến thức, mà còn cần phải đào tạo tư duy phê phán, khả năng phân tích, đánh giá sự việc vấn đề một cách đúng đắn, độc lập, sáng tạo.

Ở tỉnh ta, công tác xây dựng Đảng được cụ thể hoá bằng nghị quyết, chương trình hành động cụ thể. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII  xác định: “Thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng, trọng tâm là tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…”; “Đổi mới phương thức tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng; quán triệt, học tập chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước…”.

Từ năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang đã thí điểm giao việc khó, việc đổi mới mang tính đột phá cho một số đồng chí là bí thư cấp ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện, thủ trưởng, giám đốc các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh. Năm 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang đã chính thức ban hành Quy định số 30-NQ/TU về giao việc đột phá, việc đổi mới đối với một số chức danh cán bộ lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Nhìn lại việc triển khai Quy định số 30-NQ/TU của Tỉnh ủy Tuyên Quang nhận thấy, cán bộ diện được giao việc đột phá, đổi mới đã chủ động đăng ký việc, tích cực, quyết liệt và có quyết tâm chính trị cao trong tổ chức thực hiện việc được giao; một số đồng chí có cách làm sáng tạo, giải quyết vấn đề phù hợp với thực tiễn và đã đạt được kết quả bước đầu với những sản phẩm cụ thể, tạo hiệu ứng tích cực trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

Tỉnh triển khai hiệu quả đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng trong toàn Đảng bộ học tập các tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”; “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh". Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022, năm 2023. Hằng năm, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã tổ chức các hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phòng cách Hồ Chí Minh gắn với gặp mặt, biểu dương, khen thưởng điển hình tiêu biểu.

Trước những thách thức và nhiệm vụ quan trọng, Đảng và Nhân dân ta đang quyết tâm hơn bao giờ hết trong việc tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đây không chỉ là mục tiêu trung hạn và dài hạn của Đảng mà còn là khát vọng của toàn dân tộc. Lịch sử đã chứng minh, dù gặp không ít khó khăn và thách thức nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự đồng lòng, quyết tâm của toàn dân, chúng ta đã và đang không ngừng vươn lên và phát triển mạnh mẽ. Đảng Cộng sản Việt Nam như ngọn hải đăng soi sáng con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội, luôn kiên trì với mục tiêu hướng tới lợi ích của Nhân dân, của đất nước.

Nguyễn Ngọc Quỳnh Trang
(Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Công an tỉnh Tuyên Quang)

Tin cùng chuyên mục