Vấn đề an ninh con người trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng

- Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã xác định nhiệm vụ: “Giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, an ninh con người, an ninh kinh tế, an ninh mạng, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương…” trong đó, nội dung bảo đảm an ninh con người là một nội dung mới được Đảng xác định trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa hiện nay.

An ninh con người là trạng thái người dân được sống ổn định, an toàn, không bị đe dọa bởi các nguy cơ xâm hại. Bảo vệ an ninh con người là bảo đảm và thực thi đầy đủ các quyền con người, quyền cơ bản của công dân được Hiến pháp 2013 quy định; bảo đảm cho mọi người dân được sống ấm no, tự do, hạnh phúc trong môi trường xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, lành mạnh. Để bảo đảm an ninh con người, Nhà nước phải tạo ra được môi trường chính trị, xã hội, kinh tế, văn hóa... lành mạnh và phát triển. Môi trường đó phải bảo vệ con người tránh khỏi sự xâm lăng từ bên ngoài và các tiêu cực bên trong như đói nghèo, thiên tai, dịch bệnh, ô nhiễm môi trường, tội phạm, tệ nạn xã hội, sự mất an toàn trong cuộc sống… Đây chính là mục tiêu quan trọng mà Đảng và Nhà nước ta đang nỗ lực để đạt được. Đảng ta luôn xác định, nhân tố con người, an ninh con người là trung tâm của mọi hoạt động, bảo vệ an ninh con người vừa là mục tiêu phấn đấu, vừa là động lực bảo đảm cho sự ổn định chính trị xã hội và xây dựng, phát triển đất nước.

 Như vậy, một lần nữa Đảng ta tiếp tục khẳng định, mọi chủ trương, đường lối lãnh đạo của Đảng, mục đích cuối cùng cũng là vì lợi ích của nhân dân, tất cả vì sự phát triển tiến bộ của con người, vì hạnh phúc của nhân dân. Đây cũng là bản chất tốt đẹp, thấm đẫm tinh thần nhân văn, nhân đạo của Đảng ta. Vì vậy, mỗi người dân cần hiểu và nắm chắc chủ trương, đường lối của Đảng, tích cực trong học tập, lao động và công tác góp phần đưa Nghị quyết của Đảng đi vào thực tiễn cuộc sống, và nhanh chóng được hiện thực hóa. Góp phần đập tan âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch trong và ngoài nước.

Hoàng Bách

Tin cùng chuyên mục