Vì sao phải phòng chống tiêu cực trong cán bộ, đảng viên

Video không hợp lệ
- Một trong những điểm mới của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kết luận tại Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII vừa qua là “Cùng với ngăn chặn, đẩy lùi thì phải tích cực phòng ngừa và chủ động, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm minh sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những hành vi tham nhũng, tiêu cực…”.

Đặc biệt là Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII đã mở rộng phạm vi trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, không dừng lại ở phòng, chống tham nhũng mà còn phòng chống tiêu cực, trong đó lấy phòng chống tiêu cực làm trọng tâm, trọng điểm. Bởi vì phòng chống tiêu cực chính là phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Suy thoái đến một mức nào đó là tự diễn biến, tự chuyển hóa, phai nhạt lý tưởng, không kiên định với Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; không kiên định với con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Tiêu cực ở đây rộng hơn tham nhũng rất nhiều. Trước hết là tiêu cực trong tư tưởng, suy nghĩ ẩn giấu bên trong mỗi con người rất khó phát hiện. Từ đó dẫn đến suy thoái và ngay cả vấn đề tự diễn biến, tự chuyển hóa cũng là tiêu cực trong tư tưởng. Nguyên nhân gốc của vấn đề này chính là chủ nghĩa cá nhân. Tiêu cực trong suy nghĩ dẫn đến tiêu cực trong lời nói, từ đó dẫn đến tiêu cực trong hành động. Như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói, con người là gốc của mọi công việc; nếu cán bộ hư hỏng, tiêu cực thì công việc hỏng. Cán bộ nào phong trào đó, nếu cán bộ nhất là người đứng đầu hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân thì phong trào ở địa phương, cơ quan, đơn vị đó sẽ tốt, hiệu quả và ngược lại.

Thực tiễn đã cho thấy ngày càng rõ, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng không chỉ dừng lại ở phòng, chống tham nhũng. Bởi tham nhũng, lợi ích nhóm chỉ là bề nổi của chủ nghĩa cá nhân. Nếu chỉ phòng, chống tham nhũng thì chỉ làm phần ngọn mà chưa làm đến cái gốc sâu xa là “quét sạch chủ nghĩa cá nhân”. Đây chính là nguy cơ bên trong đe dọa sự tồn vong của Đảng, của chế độ cần phải trị tận gốc.           

Hoàng Bách

Tin cùng chuyên mục