Chuẩn mực đạo đức

- Thực tiễn thời gian qua cho thấy, bên cạnh những cán bộ hết lòng vì nước vì Dân, vẫn còn không ít cán bộ vi phạm kỷ luật, suy thoái biến chất; vẫn còn tình trạng cán bộ không chịu học tập rèn luyện, “sáng cắp ô đi, trưa cắp ô về”, hoặc né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, lo an toàn để “giữ ghế”, “thà đứng trước cuộc họp kiểm điểm, còn hơn đứng trước vành móng ngựa”...

Thẳng thắn nhìn nhận những nguy cơ trong tình hình mới, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định 144 về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới, bao gồm 5 vấn đề lớn. Một là yêu nước, tôn trọng nhân dân, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc. Hai là bản lĩnh, đổi mới, sáng tạo, hội nhập. Ba là đoàn kết, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm. Bốn là cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Năm là gương mẫu, khiêm tốn, tu dưỡng rèn luyện, học tập suốt đời.

Nhân dân phấn khởi khi thấy Quy định vừa thể hiện những kế thừa những tư tưởng lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng, vừa có những điểm rất mới. Đảng yêu cầu cán bộ, đảng viên phải dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo và đương đầu với khó khăn; tâm huyết, dấn thân để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ. Đảng cũng cấm “cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực”; để gia đình, người thân và người khác lợi dụng chức vụ, vị trí công tác để trục lợi. Cán bộ, đảng viên cần thực hiện văn hóa từ chức khi không đủ khả năng, uy tín; Gương mẫu, khiêm tốn, tu dưỡng rèn luyện, học tập suốt đời.

Những điểm mới của Quy định sẽ là “liều thuốc” để chữa hàng loạt các căn bệnh như tự diễn biến, tự chuyển hóa, suy thoái, quan liêu, xa Dân, né tránh đùn đẩy... Đây cũng là những cơ sở cụ thể cho việc giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng của mỗi cán bộ, đảng viên.  

Các nội dung về phẩm chất, năng lực, uy tín và sự tín nhiệm của cán bộ, đảng viên; về trình độ, năng lực thực tiễn, dám nghĩ dám làm, có tinh thần trách nhiệm cao, gần gũi với Nhân dân cũng là những tiêu chuẩn ưu tiên khi xem xét chọn lựa trong số các yêu cầu tiêu chuẩn của cấp ủy viên các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 theo Chỉ thị 35-CT/TW mới đây của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Chính vì vậy, mỗi cấp ủy đảng và đảng viên cần quán triệt nghiêm túc các chuẩn mực đạo đức đảng viên trong quy định 144. Đó cũng chính là cách để xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng và củng cố niềm tin, sự quý trọng của Nhân dân đối với Đảng.

Ngọc Linh

Tin cùng chuyên mục