Chương trình hành động số 56 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh