Thể lệ cuộc thi “Video clip tuyên truyền các hoạt động với nhân dân tại cơ sở”