Quy chế về công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và quản lý học sinh dân tộc nội trú

- Theo Thông tư số 04/2023/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú. Trong đó, có một số Điều tại Thông tư nêu rõ quy chế về công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và quản lý học sinh dân tộc nội trú.

Trường phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT) được Nhà nước thành lập cho học sinh là người DTTS, học sinh thuộc gia đình định cư lâu dài tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn nhằm mục tiêu tạo nguồn đào tạo nhân lực có chất lượng cho vùng đồng bào DTTS và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Học sinh DTNT là đối tượng quy định tại Điều 9 của Quy chế này được tuyển vào học ở trường PTDTNT.

Tại Điều 3 quy định nhiệm vụ của trường PTDTNT thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều lệ trường trung học và các nhiệm vụ sau: Chăm sóc, nuôi dưỡng và quản lý học sinh DTNT; bảo đảm các điều kiện để học sinh DTNT được học tập, ăn, ở và sinh hoạt an toàn tại trường; tổ chức các hoạt động giáo dục đặc thù phù hợp với học sinh DTNT;

Giáo dục học sinh về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; bản sắc văn hóa và truyền thống tốt đẹp của các dân tộc Việt Nam; ý thức tham gia phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở vùng đồng bào DTTS và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

Giáo dục hướng nghiệp và dạy nghề truyền thống phù hợp với năng lực, phẩm chất của học sinh, điều kiện và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; theo dõi, thống kê số lượng học sinh, đánh giá hiệu quả giáo dục hằng năm và theo từng giai đoạn để xây dựng các giải pháp phù hợp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục của trường PTDTNT.

Tại Điều 15 của quy chế về công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và quản lý học sinh DTNT bao gồm: Trường PTDTNT tổ chức bếp ăn tập thể cho học sinh DTNT bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định hiện hành. Công tác nuôi dưỡng được thực hiện công khai, minh bạch theo quy định của pháp luật; Trường PTDTNT thực hiện công tác y tế học đường để chăm sóc sức khỏe cho học DTNT;

Trường PTDTNT quản lý toàn diện về học tập, ăn, ở, đi lại của học sinh DTNT trong thời gian học tại trường; tổ chức và quản lý công tác nội trú theo quy định; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc tự học và thực hiện các nền nếp sinh hoạt của học sinh tại khu nội trú; giáo dục học sinh tinh thần tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn vệ sinh và bảo vệ môi trường.

Đồng thời, tại Điều 18 của quy chế cũng quy định rõ nhiệm vụ và quyền của học sinh DTNT. Ngoài các nhiệm vụ và quyền của học sinh được quy định tại Điều lệ trường trung học, học sinh DTNT còn có nhiệm vụ và quyền sau: Giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc mình, tôn trọng bản sắc văn hóa của các dân tộc khác. Được ăn, ở, sinh hoạt trong khu nội trú và được hưởng các chế độ chính sách theo quy định của Nhà nước. Khi có nhu cầu cá nhân tham gia các hoạt động ngoài nhà trường, học sinh phải xin phép theo quy định của nhà trường.                      

    Thu Hường

Tin cùng chuyên mục