Điều chỉnh Phương thức tuyển dụng viên chức năm 2023

- Ngày 19-7, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang vừa có Quyết định số 756/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Phương thức tuyển dụng viên chức năm 2023.

Theo Quyết định số 756/QĐ-UBND, điều chỉnh Phương thức tuyển dụng viên chức năm 2023 tại mục 3 phần II Quyết định số 513/QĐ-UBND ngày 22/5/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau:

Phương thức tuyển dụng: Xét tuyển.

Đối tượng xét tuyển

Người đủ điều kiện dự tuyển theo quy định vào các vị trí việc làm tại Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2023 (phê duyệt tại Quyết định số 513/QĐ-UBND ngày 22/5/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh).

Nội dung, hình thức xét tuyển

Thực hiện theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ, việc xét tuyển được thực hiện theo 02 vòng:
- Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ điều kiện thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

- Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Thời gian phỏng vấn 30 phút (thí sinh có không quá 15 phút chuẩn bị trước khi phỏng vấn). Cơ cấu đề xét tuyển gồm 02 câu hỏi; thang điểm 100 điểm (mỗi câu 50 điểm); đáp án có thang điểm chi tiết tối đa đến 05 điểm.

Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển

Thực hiện theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.

Nội dung xét tuyển, trình tự, thủ tục tuyển dụng đối với người thuộc đối tượng theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ Thực hiện theo quy định tại Điều 8, Điều 9 Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ. Trường hợp nếu cùng 01 vị trí việc làm vừa có thí sinh thuộc đối tượng theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ,
vừa có thí sinh là người được cử đi học theo chế độ cử tuyển của tỉnh, vừa có thí sinh là đối tượng thu hút nguồn nhân lực của tỉnh theo Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND ngày 20/12/2021, Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đối tượng khác đủ điều kiện dự tuyển thì thực hiện như sau:

- Thí sinh thuộc đối tượng theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ, thí sinh là người được cử đi học theo chế độ cử tuyển của tỉnh, thí sinh thuộc đối tượng thu hút nguồn nhân lực của tỉnh theo Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 và Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh được xét tuyển trước.

- Sau khi xét tuyển đối với đối tượng nêu tại điểm a nêu trên, nếu vị trí việc làm còn chỉ tiêu tuyển dụng thì tiếp tục thực hiện xét tuyển đối với các đối tượng khác đủ điều kiện dự tuyển theo quy định".

Tin cùng chuyên mục