Giải ngân vốn đầu tư công tỉnh Tuyên Quang năm 2023 đạt 30,67% kế hoạch

- Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, tính đến hết ngày 22 tháng 9 năm 2023, giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh đạt: 2.133,031 tỷ đồng/6.954,567 tỷ đồng, đạt 30,67% kế hoạch , tăng 0,22% so với kỳ báo cáo ngày 21 tháng 9 năm 2023, giá trị giải ngân tăng thêm 15,08 tỷ đồng.

Công trình xây dựng trụ sở Báo Tuyên Quang.

Chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân trên mức trung bình cả nước (15 đơn vị)

Đối với Sở, ban, ngành cấp tỉnh (12 đơn vị)

- Báo Tuyên Quang đạt 99,6%.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đạt 97,7%.

- Ban Điều phối các dự án vốn nước ngoài đạt 91,4%.

- Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh đạt 87,4%.

- Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNTđạt 84,1%.

- Đài Phát thành và Truyền hình tỉnh đạt 82,6%.

- Ban Di dân tái định cư thủy điện Tuyên Quang đạt 59,5%.

- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đạt 56,5%.

- Sở Giáo dục và Đào tạo đạt 51,3%.

- Công an tỉnh đạt 47,6%.

- Sở Giao thông vận tải đạt 43,3%.

- Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông đạt 42,9%.

Đối với UBND huyện, thành phố (03 đơn vị)

- Huyện Chiêm Hóa đạt 61,6%.

- Huyện Na Hang đạt 44,4%.

- Huyện Sơn Dương đạt 44,2%.

2. Chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân dưới mức trung bình cả nước (14 đơn vị)

Đối với Sở, ban, ngành cấp tỉnh (10 đơn vị)

- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đạt 37,8%.

- Sở Công Thương đạt 35,2%.

- Sở Y tế đạt 34,3%.

- Sở Thông tin và Truyền thông đạt 25,8%.

- Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn đạt 23,1%.

- Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình DD&CN đạt 19,5%.

- Sở Tài chính đạt 17%.

- Sở Xây dựng đạt 4,6%.

- Trường Cao đẳng nghề đạt 1%.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đạt 0,8%

Đối với UBND huyện, thành phố (04 đơn vị)

- Huyện Lâm Bình đạt 30,8%.

- Huyện Yên Sơn đạt 26,6%.

- UBND thành phố Tuyên Quang đạt 21,5%.

- Huyện Hàm Yên đạt 10%.

3. Một số chủ đầu tư có giá trị giải ngân tăng hơn so với kỳ báo cáo ngày 20/9/2023 (08 đơn vị)

- Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông, tăng 0,2%, giá trị giải ngân tăng thêm 4,186 tỷ đồng.

- Sở Giao thông vận tải, tăng 0,1%, giá trị giải ngân tăng thêm 0,721 tỷ đồng.

- Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình DD&CN, tăng 0,1%, giá trị giải ngân tăng thêm 0,332 tỷ đồng.

- Huyện Yên Sơn, tăng 0,9%, giá trị giải ngân tăng thêm 5,059 tỷ đồng.

- Huyện Sơn Dương, tăng 0,6%, giá trị giải ngân tăng thêm 1,819 tỷ đồng.

- Huyện Chiêm Hóa, tăng 0,5%, giá trị giải ngân tăng thêm 1,059 tỷ đồng.

- Huyện Lâm Bình, tăng 0,4%, giá trị giải ngân tăng thêm 0,989 tỷ đồng.

- Huyện Na Hang, tăng 0,2%, giá trị giải ngân tăng thêm 0,487 tỷ đồng.

Kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2023: 6.954,567 tỷ đồng, trong đó: Kế hoạch vốn năm 2023 là 5.651,677 tỷ đồng; vốn năm 2022 kéo dài sang năm 2023 là 1.302,890 tỷ đồng. Hiện tỷ lệ giải ngân trung bình cả nước đạt 42%.

Tin, ảnh: Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục