Học sinh có thể chuyển đổi môn lựa chọn vào cuối năm học

Ở bậc trung học phổ thông đang thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới, môn học, cụm chuyên đề học tập của học sinh đã lựa chọn cần giữ ổn định cho đến hết lớp 12. Tuy nhiên, học sinh có thể chuyển đổi môn học, cụm chuyên đề học tập vào cuối năm học.

(Ảnh minh họa: THỦY NGUYÊN)

Năm học 2022-2023 là năm đầu tiên thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với cấp trung học phổ thông. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, dựa trên tình hình thực tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo có hướng dẫn tạm thời việc chuyển đổi môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập cấp trung học phổ thông.

Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc lựa chọn môn học, cụm chuyên đề học tập của học sinh cần giữ ổn định cho đến hết lớp 12. Trong trường hợp đặc biệt, học sinh có nguyện vọng chuyển đổi môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập thì việc chuyển đổi được thực hiện vào cuối năm học để bảo đảm thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường, quy định về kiểm tra, đánh giá và thời gian để học sinh bổ sung kiến thức, kỹ năng.

Hiệu trưởng xem xét, quyết định cho học sinh có nguyện vọng chuyển đổi môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập phù hợp với khả năng tổ chức của nhà trường.

Học sinh có nguyện vọng và được nhà trường chấp thuận cho chuyển đổi môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập phải có bản cam kết tự bổ sung kiến thức, kỹ năng của chương trình môn học mới, cụm chuyên đề học tập mới ở lớp học trước đó, có xác nhận đồng ý và cam kết của cha mẹ học sinh hoặc người giám hộ, để đủ năng lực học tiếp môn học mới, cụm chuyên đề học tập mới ở lớp học tiếp theo.

Nhà trường cần có các giải pháp phù hợp hỗ trợ học sinh bổ sung kiến thức, kỹ năng của môn học mới, cụm chuyên đề học tập mới; tổ chức kiểm tra, đánh giá việc tự bổ sung kiến thức, kỹ năng của học sinh theo nội dung, yêu cầu cần đạt quy định trong chương trình môn học để bảo đảm cho học sinh có đủ năng lực học tiếp môn học mới, cụm chuyên đề học tập mới ở lớp học tiếp theo.

Theo Báo Nhân Dân

Tin cùng chuyên mục