Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh: Tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020-2025

Trực tiếp - Sáng 29-2, tại Hội trường Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Tuyên Quang tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh tổng kết Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị; tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020-2025 và tổng kết 15 năm thực hiện Điều lệ Đảng (2011-2025).

 

 

 

Toàn cảnh hội nghị.

Các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; các đồng chí Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh uỷ, các ban, sở, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; đại biểu văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ.

Các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tham dự hội nghị.

8h00: Khai mạc hội nghị

8h05: Dự thảo Báo cáo tổng kết Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Ma Thế Hồng,Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ trình bày dự thảo Báo cáo tổng kết Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Báo cáo đánh giá, Đại hội Đảng bộ các cấp trong Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang Quang nhiệm kỳ 2020-2025 đã thực hiện đúng quy định của Điều lệ Đảng và yêu cầu Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 26 của Ban Tổ chức Trung ương; Kế hoạch số 306-KH/TU ngày 15/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; Nghị quyết số 96-NQ/TU ngày 22/7/2019 của BCH Đảng bộ tỉnh.

Công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội theo tinh thần đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng; phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ cương; phát huy được trí tuệ, trách nhiệm của cấp uỷ, các thành viên trong hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Quá trình tổ chức đại hội đã làm tốt công tác tuyên truyền, công tác tư tưởng, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; phát động được phong trào thi đua sôi nổi của các tổ chức chính trị - xã hội, lập thành tích thiết thực để chào mừng đại hội.

Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh tham dự hội nghị.

Công tác điều hành của Đoàn chủ tịch đại hội bảo đảm đúng nguyên tắc, chương trình điều hành được văn bản hóa theo hướng phân công cụ thể, tạo không khí cởi mở, dân chủ trong đại hội. Kết quả đại hội đã bầu được đội ngũ cấp uỷ khoá mới bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu và có chất lượng, đủ sức lãnh đạo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội đã đề ra.

Việc bầu cử trong đại hội diễn ra nghiêm túc, dân chủ thực hiện theo đúng quy chế bầu cử trong đảng; danh sách bầu cử cấp uỷ đều có số dư đảm bảo tỷ lệ theo quy định; đại hội bầu đủ số lượng, phiếu bầu tập trung cao, các đồng chí trúng cử đều trong danh sách do BCH khoá trước chuẩn bị…

Quy trình tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị trong lãnh đạo, chỉ đạo Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã có một số việc làm tích cực, chủ động và có hiệu quả. Cụ thể như: Chủ động trong việc ban hành các văn bản hướng dẫn cấp huyện và cấp cơ sở thực hiện các nội dung theo Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị được đồng bộ thống nhất, cụ thể và dễ thực hiện; thực hiện giao và kiểm soát việc giao các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020-2025 đến cấp huyện và cấp huyện giao đến cấp xã đảm bảo hệ thống chỉ tiêu chủ yếu thống nhất (đây là việc làm chưa có ở các nhiệm kỳ trước).

Đồng thời sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác nhân sự đại hội; chủ động rà soát, bổ sung quy hoạch cấp uỷ nhiệm kỳ 2020-2025 gắn với quy hoạch nhân sự HĐND, UBND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và nhân sự lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội địa phương, trong đó đặc biệt quan tâm, chú trọng tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ dân tộc thiểu số, từ đó tạo nguồn quan trọng cho việc chuẩn bị nhân sự cấp uỷ…

Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh tham dự hội nghị.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số hạn chế như: Dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội của một số chi bộ, đảng bộ cơ sở còn chưa cụ thể, thiếu tính khái quát, chưa rõ tiềm năng, thế mạnh của địa phương, cơ quan, đơn vị, thiếu các giải pháp mang tính đột phá. Việc tham gia ý kiến vào dự thảo các văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên còn ít. Một số báo cáo tham luận còn hạn chế, chưa chỉ ra được các giải pháp cụ thể để tổ chức thực hiện.

Kiểm điểm của BCH Đảng bộ của một số đảng bộ chưa nêu bật được vai trò, trách nhiệm của cấp uỷ, còn có nội dung trùng với Báo cáo chính trị. Một số đảng bộ bầu thiếu uỷ viên BCH, BTV, bí thư, phó bí thư, uỷ viên UBKT do chưa chuẩn bị được nhân sự…

Trên cơ sở chỉ rõ nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế, báo cáo cũng đã chỉ rõ 5 bài học kinh nghiệm và đề xuất một số kiến nghị với Trung ương để tạo thuận lợi cho công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ tiếp theo.

8h26: Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Âu Thế Thái, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh uỷ trình bày thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo công tác xây dựng Đảng trên các mặt: Xây dựng Đảng về chính trị; về tư tưởng; về đạo đức; về đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; xây dựng đội ngũ cán bộ và công tác bảo vệ chính trị nội bộ; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; về công tác dân vận, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, dựa vào Nhân dân để xây dựng Đảng; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Báo cáo cũng chỉ rõ bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn một số hạn chế như: Việc quán triệt, triển khai một số nghị quyết, chỉ thị có nội dung có nơi còn hạn chế; một số cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương thể chế mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cấp trên chưa thực sự phù hợp với chức năng, nhiệm vụ sát tình hình thực tiễn ở cấp mình...

Việc đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên, tập thể và cán bộ lãnh đạo quản lý có nơi còn hạn chế, chưa gắn với kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh tham dự hội nghị.

Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, tuy có nhiều chuyển biến tích cực, nhưng vẫn còn nội dung, phương thức tổ chức thực hiện chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chính trị, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn của từng đối tượng, địa bàn...

Đồng thời, chỉ rõ 5 bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá tập trung: Quyết liệt thực hiện hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết, Kết luận Trung ương 4 (khóa XII, XIII) về xây dựng Đảng. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng. Tăng cường đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. 

Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, có cơ cấu hợp lý, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu thật sự có đức, có tài, có uy tín trong Đảng và Nhân dân. Tiếp tục cụ thể hóa hoàn thiện hệ thống các văn bản về công tác xây dựng Đảng đảm bảo đồng bộ, khoa học, chặt chẽ, sát thực tiễn...

8h35: Dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Điều lệ Đảng (2011-2025).

Đồng chí Phạm Kiên Cường, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy trình bày dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Điều lệ Đảng (2011-2025).​

Cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở thực hiện tốt công tác triển khai, quán triệt Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng. Các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên nghiêm túc trong thi hành Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng. Thực hiện đúng nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ. Thực hiện tốt sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội.

Các tổ chức cơ sở đảng khẳng định được vị trí, vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị cơ sở, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng ngày càng được nâng lên.

Đa số đảng viên trong Đảng bộ có ý chí phấn đấu, rèn luyện tốt, hoàn thành tốt các nhiệm vụ của đảng viên, chấp hành tốt nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện đúng Quy định những điều đảng viên không được làm. Công tác phát triển đảng viên được chú trọng, thực hiện đúng phương châm, phương hướng, tiêu chuẩn, nguyên tắc, thủ tục kết nạp đảng viên; công tác rà soát đảng viên được thực hiện nghiêm, đúng quy định.

Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh tham dự hội nghị.

Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường đã góp phần bảo vệ và giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, ngăn chặn và đẩy lùi một bước sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên, tạo được niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Việc khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên được thực hiện đúng chế độ quy định. Việc xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên đảm bảo nghiêm minh, kịp thời, có tác dụng giáo dục và răn đe, cảnh báo, phòng ngừa, ngăn chặn cán bộ, đảng viên vi phạm Điều lệ và các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế như: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng của một số cấp ủy cơ sở cho cán bộ, đảng viên còn chung chung, nội dung chưa sâu; có nơi tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập nghị quyết, chỉ thị còn có hạn chế. 

Còn có cấp ủy chưa kịp thời điều chỉnh, bổ sung Quy chế làm việc và việc thực hiện Quy chế làm việc của một số cấp ủy cơ sở có mặt còn hạn chế.

Một số chi bộ thôn, tổ dân phố chưa quan tâm đúng mức đến công tác phát triển đảng viên; một số chi bộ nhiều năm liền không kết nạp được đảng viên.

Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh tham dự hội nghị.

Công tác quản lý đảng viên ở nhiều chi bộ chưa chặt chẽ; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của nhiều chi bộ nhất là chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở chưa cao.

Công tác thi đua khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên có nơi chưa thực hiện tốt. Việc thi hành kỷ luật trong đảng có việc còn lúng túng, chưa kịp thời…

Báo cáo cũng chỉ rõ nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm và rút ra 6 bài học kinh nghiệm. Đồng thời, đề xuất kiến nghị một số nội dung đề nghị Trung ương xem xét, điều chỉnh.

8h47: Thảo luận

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm phát biểu gợi ý nội dung thảo luận.

Gợi ý thảo luận, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm đề nghị các đồng chí đại biểu tập trung thảo luận những vấn đề quan tâm trong 3 báo cáo đã trình bày tại Hội nghị. Đối với Báo cáo thực hiện Chỉ thị số 35, các đồng chí làm rõ những việc làm được, chưa làm được trong thực hiện Chỉ thị số 35 ở cấp mình.

Đồng thời, chỉ rõ những khó khăn trong quá trình thực hiện để đề xuất, kiến nghị Trung ương có sự thay đổi, điều chỉnh phù hợp.

Đối với Báo cáo 15 năm thực hiện thi hành Điều lệ Đảng, đại biểu tập trung thảo luận về một số khó khăn như: nguồn kết nạp đảng viên, công tác kiểm tra các cấp...

Đồng chí Bí thư Thành ủy Tạ Đức Tuyên phát biểu thảo luận.

Đồng chí Tạ Đức Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy: Ở cơ sở khi thực hiện các Chỉ thị của Trung ương về công tác xây dựng Đảng, trong đó có Chỉ thị số 35 có một số khó khăn như: Đổi mới cấp ủy viên khó thực hiện, đề nghị Trung ương cho thực hiện phù hợp với từng địa phương; Tỷ lệ cán bộ trẻ cũng cần có sự thay đổi, vì tuổi hưu đã được nâng lên, chẳng hạn đối với nữ là 42 tuổi và nam là 45 tuổi. Việc bố trí đồng chí Bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND có thể thực hiện đối với những nơi phù hợp, bởi vì đây là hai chức danh có khối lượng công việc rất nhiều, ít có thời gian nghiên cứu văn bản tập trung cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Đề nghị Trung ương xem xét chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ đồng thời là Trưởng Ban Dân vận, nếu tách riêng sẽ có một đồng chí không tham gia Ban Thường vụ...

Đồng thời, cần có điều kiện cụ thể hơn nữa về việc miễn sinh hoạt đảng đối với đảng viên; việc thẩm tra lịch sử chính trị đối với đảng viên chuẩn bị kết nạp hiện nay cũng gặp một số khó khăn. 

Đối với Điều lệ Đảng, đề nghị hướng dẫn cụ thể hơn về công tác tài chính đảng ở một số loại hình chi bộ như chi bộ trường học, việc chi cho công tác đại hội chưa được hướng dẫn cụ thể. Nên nghiên cứu về biên chế đối với các cơ quan chuyên môn tham mưu cho huyện ủy, thành ủy, số lượng biên chế ít, khối lượng công việc nhiều.

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thanh Trà phát biểu thảo luận.

Đồng chí Lê Thị Thanh Trà, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: Đề nghị tăng tỷ lệ cấp ủy viên các cấp để thuận lợi cho công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đảng các cấp. Việc giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội cần có sự thống nhất. 

Trong công tác xây dựng Đảng, đề nghị Trung ương hệ thống hóa tiêu chí xây dựng Đảng trên các mặt bảo đảm đầy đủ, chi tiết... để cơ sở dễ thực hiện.

Trong thi hành Điều lệ Đảng, đề nghị Trung ương ban hành số lượng tham gia Đảng đoàn HĐND cấp tỉnh để có sự thống nhất trong quá trình thực hiện...

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy KCCQ và Doanh nghiệp Trần Việt Hùng phát biểu thảo luận.

Đồng chí Trần Việt Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh: Số lượng cấp ủy viên cấp tỉnh và cấp huyện giảm không bảo đảm; tăng tuổi đối với cán bộ trẻ lên 42 tuổi để phù hợp với thực tế; đổi mới số lượng cấp ủy viên theo Chỉ thị 35 cũng khó thực hiện...

Công tác phát triển đảng viên ngoài khu vực Nhà nước, Đảng bộ Khối phấn đấu mỗi năm thành lập mới ít nhất 1 cơ sở đảng ngoài khu vực Nhà nước, nhưng việc kết nạp đảng viên ở khu vực này cũng gặp rất nhiều khó khăn...

Đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Thành Chung phát biểu thảo luận.

Đồng chí Nguyễn Thành Chung, Phó Giám đốc Công an tỉnh: Để thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương và Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng lực lượng Công an xã, thị trấn, đến nay đã có 118/138 Công an xã, phường, thị trấn tham gia BCH Đảng bộ xã; 100% Trưởng Công an xã là Bí thư Công an xã, phường, thị trấn đủ điều kiện tham gia BCH, Ban Thường vụ Đảng ủy xã, phường, thị trấn. Vì vậy, đề nghị Tỉnh ủy, Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo để Trưởng Công an xã, phường, thị trấn tham gia BCH, BTV Đảng ủy xã, phường, thị trấn trong nhiệm kỳ mới bảo đảm chỉ tiêu Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã giao.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Hàm Yên Mai Hồng Hà phát biểu thảo luận.

Đồng chí Mai Hồng Hà, Bí thư Huyện ủy Hàm Yên: Đề nghị tăng số lượng cấp ủy viên, tăng tuổi đối với cán bộ trẻ vì tuổi nghỉ hưu tăng; không yêu cầu đối mới cấp ủy viên theo nội dung Chỉ thị 35 đã nêu, vì rất khó thực hiện...

Đồng chí Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Vân Đình Thảo phát biểu thảo luận.

Đồng chí Vân Đình Thảo, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư: Tiền đề để đảng bộ các cấp xây dựng chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong văn kiện đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ tới chính là Quy hoạch tỉnh, quy hoạch huyện. Vì vậy đề nghị các huyện, thành ủy, đảng ủy xã, phường, thị trấn bám sát vào quy hoạch để xác định mục tiêu cụ thể phù hợp.

Cơ cấu cán bộ trẻ rất khó thực hiện, vì vậy đề nghị Trung ương có sự điều chỉnh cơ cấu công tác cán bộ cho phù hợp.

Đồng chí Bí thư Tỉnh đoàn Dương Minh Nguyệt phát biểu thảo luận.

Đồng chí Dương Minh Nguyệt, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn: Trong quá trình triển khai thực hiện xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn, hiện nay, cán bộ chuyên trách của Tỉnh đoàn, huyện đoàn đang còn thiếu 20 biên chế... Do nguồn cán bộ tuyển dụng cán bộ chủ chốt của Đoàn hạn chế, dẫn đến nguồn cán bộ trẻ cho tỉnh cũng hạn chế. Cơ chế thu hút cán bộ trẻ vào tổ chức Đoàn cũng chưa cụ thể. Vì vậy, mong muốn Trung ương sẽ có hướng dẫn, quy định dành riêng cho cán bộ Đoàn, để tạo nguồn cán bộ trẻ, góp phần xây dựng Đảng được tốt hơn.

Cần có sự thống nhất trong các hướng dẫn, quy định về công tác cán bộ để quá trình thực hiện được thuận lợi. Việc kết nạp đảng viên trong các trường phổ thông còn gặp khó khăn do việc hướng dẫn, quy trình thực hiện chưa cụ thể, vì vậy cần có sự hướng dẫn rõ ràng, cụ thể hơn...

Đồng chí Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Đình Khiêm phát biểu thảo luận.

Đồng chí Hà Đình Khiêm, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Tạo điều kiện kết nạp đảng viên là lực lượng tham gia nghĩa vụ; cơ cấu Công an, Quân sự xã, phường, thị trấn tham gia cấp ủy để thuận lợi cho hoạt động công tác tại cơ sở, công tác lãnh đạo bảo đảm quốc phòng - an ninh tại địa phương.

Đồng chí Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Trang phát biểu thảo luận.

Đồng chí Nguyễn Hồng Trang, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy: Đảng đoàn BCS Đảng có nhiệm vụ lãnh đạo tổ chức đảng trong phạm vi của mình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát chứ không thực hiện công tác kiểm tra, giám sát. Việc điều động cán bộ Ủy ban Kiểm tra các cấp cần thực hiện chặt chẽ, đúng quy định... Việc bảo đảm quyền của đảng viên trong quá trình kiểm tra đã có quy định cụ thể của Trung ương. Đảng viên được bảo lưu ý kiến nếu thấy kết luận kiểm tra chưa phù hợp, chưa đúng; có quyền khiếu nại...

UBKT được giao nhiệm vụ theo dõi, kiểm tra tài sản thu nhập của cán bộ, đảng viên, tuy nhiên vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể.

10h30: Kết luận và bế mạc hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm nhấn mạnh, trên cơ sở kế thừa và phát huy những kết quả đạt được của các nhiệm kỳ trước, đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung thực hiện tốt một số vấn đề trọng tâm:

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm phát biểu kết luận hội nghị.

Tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về những kết quả nổi bật trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị; công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020-2025 và thực hiện Điều lệ Đảng (2011-2025). Ngay sau khi Trung ương ban hành Chỉ thị, các văn bản, quy định, hướng dẫn về công tác cán bộ tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030; Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ kịp thời chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, các địa phương, cơ quan, đơn vị nghiên cứu, triển khai một cách khoa học, bài bản...

Đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ cấp bách về xây dựng Đảng, trọng tâm là tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận số 21 của BCH Trung ương Đảng về xây dựng, chính đốn Đảng, hệ thống chính trị gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cùng với đó, tiếp tục thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị, các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh thực sự tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thực hiện tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, theo vị trí việc làm.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự hội nghị.

Tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, trọng tâm là nâng cao vai trò và hiệu quả lãnh đạo, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các văn kiện của Đảng; đổi mới tư duy sâu sát, tầm nhìn chiến lược; cải tiến phương pháp, lề lối làm việc khoa học, dân chủ, công khai minh bạch, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, sát thực tiễn, nói đi đôi với làm; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính trong Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, phát huy đại đoàn kết dân tộc...

Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy các cấp, người đứng đầu cấp ủy trong công tác kiểm tra, giám sát, công tác nội chính, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; chủ động chú trọng kiểm tra, giám sát đối với các lĩnh vực dễ nảy sinh vi phạm, tiêu cực, dư luận bức xúc...

Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; giữ vững vai trò tiên phong hạt nhân lãnh đạo của Đảng trong xây dựng và phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc. Nâng cao hiệu quả công tác dân vận, Quy chế dân chủ ở cơ sở; tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. 

Phạm Huyền - Ngọc Hưng - Hoàng Thảo

Tin cùng chuyên mục