Truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về tài nguyên nước tỉnh Tuyên Quang: Hưởng ứng Ngày đất ngập nước Thế giới 2021

- Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị có liên quan triển khai tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày đất ngập nước thế giới (2-2-1971-2-2-2021).

Hưởng ứng ngày đất ngập nước.

Chủ đề Ngày đất ngập nước thế giới năm nay là "Không thể tách rời đất ngập nước, nước và sự sống". Ngành tập trung tuyên truyền về tầm quan trọng của các vùng đất ngập nước trong giảm nhẹ tác hại của thiên tai và kêu gọi cộng đồng cùng cam kết bảo tồn, phát triển bền vững các vùng đất ngập nước; tổ chức phát động các phong trào bảo vệ các vùng đất ngập nước; bảo tồn và sử dụng bền vững tài nguyên đất ngập nước.

Đồng thời, làm sạch môi trường trên các vùng đất ngập nước và sinh cảnh liên kết; dừng những hoạt động gây suy thoái các vùng đất ngập nước và phục hồi các vùng đất ngập nước bị suy thoái...cùng cam kết bảo tồn và khai thác, sử dụng hiệu quả đất ngập nước phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường...

Đoàn Thư

Tin cùng chuyên mục