Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh (Khoá XVII) thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW