Đảng vì Dân, Dân tin Đảng


 

Đảng lãnh đạo bằng cương lĩnh, chủ trương lớn trên các lĩnh vực, được cụ thể hoá thành các nghị quyết là một trong những phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng. Nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng tại Tuyên Quang đã có nhiều chuyển biến và đổi mới. Những nghị quyết được xây dựng từ đòi hỏi của thực tiễn đã nhanh chóng đi vào cuộc sống, được nhân dân đồng tình, hưởng ứng và thực hiện. Mọi công việc của Đảng đều vì dân, dân tin Đảng và làm theo Đảng để có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.