Ngày 14/3/1954: Địch tăng cường cho Điện Biên Phủ, ta tiến công cứ điểm Đồi Độc Lập