Ngày 2/4/1954: Ta gọi hàng cứ điểm 311, địch mở nhiều đợt phản kích chiếm đồi A1