Ngày 4/4/1954: Các đơn vị tạm dừng chiến đấu, củng cố trận địa