Quy định quản lý chất thải rắn trên địa bàn có hiệu lực từ ngày 10-2

- Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 02/2024/QĐ-UBND ban hành “Quy định về quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang theo phân cấp của Luật Bảo vệ môi trường và Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường”. Quy định có hiệu lực từ ngày 10-2-2024.

Công nhân môi trường huyện Na Hang phân loại rác thải từ các hộ gia đình.

Theo đó, quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường thực hiện trên địa bàn tỉnh, bao gồm: Thu gom, vận chuyển, xử lý và quản lý chất thải rắn sinh hoạt; quản lý chất thải nhựa; thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn xây dựng và quy hoạch địa điểm đổ chất thải từ hoạt động xây dựng, bùn thải từ bể phốt, hầm cầu và bùn thải từ hệ thống thoát nước; khu vực, địa điểm đổ thải đối với vật chất nạo vét từ hệ thống giao thông đường thủy nội địa; tuyến đường, thời gian vận chuyển chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý và chất thải nguy hại; thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn y tế.

Cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sinh sống trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (bao gồm cả người nước ngoài); tổ chức, cá nhân tham gia dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh; các cơ quan nhà nước và tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thực hiện Quy định trên.

Kinh phí thực hiện được bố trí từ ngân sách địa phương (cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã) theo phân cấp hiện hành hoặc huy động từ các nguồn xã hội hóa, nguồn vốn ODA, các nguồn vốn hợp pháp khác (từ các chương trình, dự án, tài trợ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, ...).

Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố có trách nhiệm tổ chức thực hiện; định kỳ hằng năm báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 31 tháng 1 của năm tiếp theo (lồng ghép trong báo cáo công tác bảo vệ môi trường hằng năm) để tổng hợp báo cáo theo quy định.

Tin, ảnh: Lê Duy

Tin cùng chuyên mục