Tham mưu đảm bảo tiến độ các nghị quyết, kết luận của BCH Trung ương Đảng khóa XIII về công tác tổ chức xây dựng Đảng

- Chiều 1- 4, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị đánh giá công tác tổ chức xây dựng Đảng quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II năm 2024 và triển khai một số văn bản mới về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Hội nghị được kết nối trực tuyến từ điểm cầu Trung ương tới 67 điểm cầu các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương.

Dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trục Ban Tổ chức Trung ương.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thị Kim Dung chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Tuyên Quang.

Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và
các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Tuyên Quang. Ảnh: Ngọc Hưng

Dự hội nghị có đồng chí Ma Thế Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, lãnh đạo Ban Tổ chức, cán bộ làm công tác tổ chức cán bộ thuộc các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Tại hội nghị, đại biểu đã được nghe báo cáo tóm tắt kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng quý I, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2024.

Trong quý I, toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng đã chủ động triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác năm 2024; kịp thời cụ thể hóa các quy định, hướng dẫn của Trung ương, cấp ủy các cấp về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Ngành tổ chức xây dựng Đảng đã thường xuyên đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối, tác phong làm việc và có nhiều cách làm hiệu quả trong tham mưu về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Ngành tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Tuyên Quang đã bám sát Kết luận tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng  năm 2023, Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy về chương trình công tác của Ban Tổ chức Tỉnh ủy năm 2024 và các nội dung chỉ đạo của Ban Tổ chức Trung ương, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy để chủ động tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo triển khai hiệu quả nhiều nhiệm vụ quan trọng về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Trong quý II, ngành tổ chức xây dựng Đảng xác định triển khai đề án, nhiệm vụ được BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các Tiểu ban phục vụ  Đại hội XIV của Đảng và cấp ủy các cấp giao bảo đảm tiến độ, chất lượng; tiếp tục thực hiện các nghị quyết, kết luận của BCH Trung ương khóa XIII về công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm; thực hiện đồng bộ, chặt chẽ các khâu trong công tác cán bộ….

Các đại biểu đã nghe quán triệt Quy định số 137-QĐ/TW ngày 1-12-2023 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương; Quy định số 138-QĐ/TW ngày 1-12-2023 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan; Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW ngày 30-11-2023 của Ban Tổ chức Trung ương về thực hiện sắp xếp tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội ở những địa phương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030.

Thảo luận về kết quả công tác quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II, các đại biểu đã góp ý về những cách làm sáng tạo trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác cán bộ, kết nạp đảng viên, chính sách đối với cán bộ dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính, công tác kiện toàn cán bộ chủ chốt, quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ, quy trình điều chỉnh cơ cấu BCH, Ban Thường vụ cấp ủy cấp tỉnh, chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính đề nghị toàn ngành tiếp tục chủ động thực hiện chương trình, kế hoạch năm 2024, quan tâm tới công tác phát triển đảng viên, nhất là khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước, trường học. Toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng tích cực tham mưu thực hiện đồng bộ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong Kết luận số 21-KL/TW về “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, tự chuyển hóa””, Nghị quyết số 21-NQ/TW về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giải đoạn mới”. Đồng thời tham mưu đảm bảo tiến độ các nghị quyết, kết luận của BCH Trung ương Đảng khóa XIII về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Thủy Châu

Tin cùng chuyên mục