Thông báo kế hoạch tiếp nhận công chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Căn cứ Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 20/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế, số lượng người làm việc, cán bộ, công chức, viên chức và người quản lý doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang;

Căn cứ Quyết định số 03/2022/QĐ-UBND ngày 18/02/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang;

Căn cứ Quyết định số 1397/QĐ-UBND ngày 20/11/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch tiếp nhận công chức 6 tháng cuối năm 2023;

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang thông báo Kế hoạch tiếp nhận công chức 6 tháng cuối năm 2023 như sau:

1. Số lượng chỉ tiêu tiếp nhận: 02 chỉ tiêu (có biểu chi tiết kèm theo).

2. Đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn tiếp nhận

2.1. Đối tượng tiếp nhận: Cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan, đơn vị trong tỉnh hoặc ngoài tỉnh.

2.2. Điều kiện, tiêu chuẩn tiếp nhận

- Bảo đảm các điều kiện, tiêu chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ, chức danh nghề nghiệp của vị trí việc làm cần tiếp nhận.

- Có sức khỏe tốt; có phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức tốt; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Được sự nhất trí cho chuyển công tác của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

- Không trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc đang bị thi hành quyết định kỷ luật của cơ quan có thẩm quyền, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích, đang bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

3. Hồ sơ dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển phải nộp 01 bộ hồ sơ gồm:

3.1. Đơn đăng ký dự tuyển.

3.2. Sơ yếu lý lịch công chức theo quy định hiện hành được lập chậm nhất là 30 ngày trước ngày nộp hồ sơ tiếp nhận, có xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác.

3.3. Bản tự nhận xét, đánh giá quá trình công tác của người dự tuyển có xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi đang công tác.

3.4. Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ.

3.5. Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

4. Thời gian, địa điểm và người tiếp nhận hồ sơ

4.1. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 27/11/2023 đến hết ngày 08/12/2023 trong giờ hành chính.

4.2. Địa điểm nhận hồ sơ: Tại Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang (Số 429, đường Trường Chinh, phường Ỷ La, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang).

4.3. Người tiếp nhận hồ sơ: Bà Trần Minh Ngọc, Chuyên viên Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường, số điện thoại: 02073.821.736.

Sở Tài nguyên và Môi trường trân trọng thông báo.

GIÁM ĐỐC
Phạm Mạnh Duyệt

Tin cùng chuyên mục