Nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

- Trích Báo cáo do đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày tại Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, khóa XVII, ngày 08-01-2024.

Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

“... Năm 2024 là năm “tăng tốc”, có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết đại hội lần thứ XVII của tỉnh.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cần tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, nỗ lực, khắc phục khó khăn, phát huy tiềm năng, thế mạnh, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, tập trung thực hiện, đạt kết quả cao các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, trọng tâm là:

1. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; các nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn đảng gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tổ chức quán triệt, cụ thể hóa, triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 8, Nghị quyết Trung ương 9, Nghị quyết Trung ương 10 (khóa XIII). Tiếp tục thực hiện các thông báo kết luận của Chủ tịch Quốc hội, của Thủ tướng Chính phủ tại các buổi làm việc với tỉnh...

2. Trên cơ sở đánh giá tình hình, kết quả hai năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023, các cấp, các ngành xác định toàn diện, cụ thể nhiệm vụ, giải pháp, nhất là các chỉ tiêu, nhiệm vụ đạt thấp, dự kiến khó hoàn thành, các chỉ tiêu còn dư địa thực hiện... phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đề ra.

3. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp khai thác tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân.

4. Lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chủ động nắm chắc tình hình, dư luận, đời sống Nhân dân, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các vấn đề phức tạp nảy sinh ngay từ cơ sở, nhất là ở vùng sâu, vùng xa.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Kim Dung và đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Hưng Vượng với bà con Nhân dân thôn Bản Thàng, xã Phúc Yên (Lâm Bình) trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

5. Chú trọng, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, trọng tâm là tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

6. Lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030; xây dựng các văn kiện đại hội đảng bộ các cấp bảo đảm chất lượng, đề ra các mục tiêu, giải pháp sát thực tiễn, khả thi, có quyết tâm chính trị cao. Làm tốt công tác quy hoạch, điều động, luân chuyển và bổ nhiệm cán bộ, chuẩn bị tốt công tác nhân sự cho đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 và nhân sự các cơ quan Nhà nước nhiệm kỳ 2026 - 2031...”.

-------
(*) Đầu đề của Báo Tuyên Quang.

Tin cùng chuyên mục