HĐND tỉnh thông qua dự thảo Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSNN giai đoạn 2021-2025

Video không hợp lệ

Video khác