Hiệp thương lần thứ hai thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX

Video không hợp lệ

Video khác