Cấp học bổng cho sinh viên ngành Toán tối đa 8 học kỳ

Sinh viên hệ đào tạo chính quy ngành Toán được xét cấp học bổng theo năm học. Mỗi năm cấp học bổng không quá 10 tháng. Mỗi sinh viên được xét, cấp số lượng học bổng tối đa không quá 08 học kỳ.

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã có Quyết định ban hành Quy chế xét, cấp học bổng cho sinh viên hệ đào tạo chính quy ngành Toán học thuộc Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021 đến 2030 nhằm thu hút và nâng cao chất lượng sinh viên ngành Toán học để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong giảng dạy, nghiên cứu và ứng dụng Toán học.

Số lượng tối đa 150 suất học bổng/năm

Theo Bộ GD&ĐT, số lượng học bổng tối đa 150 suất học bổng/năm. Học bổng được xét theo năm học và được chia thành hai đợt xét, cấp học bổng tương ứng với từng học kỳ. Mỗi học kỳ cấp học bổng không quá 05 tháng, mỗi năm cấp học bổng không quá 10 tháng. Mỗi sinh viên được xét, cấp số lượng học bổng tối đa không quá 08  học kỳ.

Mức học bổng theo quy định tại Thông tư 22/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí chi thường xuyên thực hiện Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021 đến 2030.

Nguồn kinh phí chi trả từ nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục, đào tạo của Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021 đến 2030.

Tiêu chí xét, cấp học bổng

Sinh viên thuộc đối tượng quy định được xét, cấp học bổng, cụ thể như sau:

Học bổng học kỳ 1: Sinh viên được xét, cấp học bổng học kỳ 1 nếu đáp ứng đầy đủ các tiêu chí sau:

Đối với sinh viên năm thứ nhất: Đạt giải nhất, nhì trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên tại thời điểm là học sinh học ở cấp trung học phổ thông, có xếp loại hạnh kiểm (hoặc rèn luyện) và học lực (hoặc học tập) từ khá trở lên theo kết quả năm học lớp 12.

Đối với sinh viên từ năm thứ hai trở đi phải đáp ứng các tiêu chí: Điểm trung bình của năm học trước năm xét, cấp học bổng đối với các học phần thuộc khối kiến thức nhóm ngành Toán học đạt từ 8,0 điểm (theo thang điểm 10) và tương đương trở lên;

Không có điểm dưới 4,0 điểm (theo thang điểm 10) và tương đương đối với tất cả học phần đăng ký trong năm học trước năm xét, cấp học bổng (không tính các học phần học trả nợ, học cải thiện điểm);

Xếp loại rèn luyện đạt từ loại khá trở lên, không bị nhà trường xem xét, nhắc nhở, phê bình, trừ điểm rèn luyện, kỷ luật từ mức khiển trách trở lên trong kỳ xét, cấp học bổng.

Tiêu chí ưu tiên khác

Ngoài các quy định nêu trên, tiêu chí ưu tiên khác theo thứ tự như sau:

Sinh viên đang theo học các chương trình đào tạo cử nhân tài năng, tiên tiến về Toán học; có kết quả nghiên cứu khoa học đạt giải cấp Bộ trở lên; đạt giải trong kỳ thi Olympic Toán học sinh viên và học sinh toàn quốc.

Sinh viên nữ; sinh viên chưa được nhận học bổng của bất kỳ tổ chức, cá nhân khác trong kỳ xét, cấp học bổng.

Sinh viên đang theo học tại 03 khoa Toán thuộc 03 cơ sở giáo dục đại học gồm: Khoa Toán - Cơ - Tin học, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội; Khoa Toán - Thống kê, trường Đại học Quy Nhơn; Khoa Toán - Tin học, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.

Quy trình xét, cấp học bổng

Trước ngày 31/8 hằng năm, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán gửi thông báo về kế hoạch cấp học bổng học kỳ 1 cho các cơ sở giáo dục đại học.

Căn cứ vào kế hoạch đã được thông báo, các cơ sở giáo dục đại học đánh giá, lập danh sách sinh viên đủ tiêu chí và gửi về Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán trước ngày 15/9 hằng năm.

Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán có trách nhiệm tiếp nhận, tổng hợp và xem xét đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ đề nghị xét, cấp học bổng. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán thông báo tới đơn vị và cá nhân đề cử trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn nhận hồ sơ.

Theo Chinhphu.vn

Tin cùng chuyên mục