Đảm bảo tốt các điều kiện cho năm học mới

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy của có Công văn số 2413-CV/TU về việc triển khai một số nhiệm vụ về công tác giáo dục và đào tạo năm học 2023-2024.

Theo đó, để đảm bảo tốt các điều kiện cho năm học mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các đảng đoàn, ban cán sự đảng, các huyện ủy, thành ủy, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Bộ Giáo dục - Đào tạo và của tỉnh về công tác giáo dục và đào tạo, đảm bảo tốt nhất các điều kiện thực hiện đạt kết quả cao trong năm học mới 2023-2024 và những năm tiếp theo.

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến và quán triệt sâu rộng tầm quan trọng, mục đích, ý nghĩa, nội dung các chủ trương, chính sách, chương trình, kế hoạch về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

Rà soát, sắp xếp mạng lưới trường, lớp học gắn với bố trí sắp xếp cán bộ quản lý, giáo việc đảm bảo chặt chẽ, tinh gọn, phù hợp đặc điểm, điều kiện của từng vùng, từng trường, đáp ứng nhiệm vụ dạy và học.  Thực hiện đúng tiến độ xây dựng trường mầm non, phổ thông đạt chuẩn quốc gia, phát triền hệ thống Trường PTDT nội  trú nhằm đáp ứng nhu cầu học tập và nâng cao chất lượng giáo dục cho học sinh dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn. Chú trọng thực hiện các giải pháp chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và quản lý. Sử dụng hiệu quả nguồn ngân sách đầu tư cho giáo dục và đào tạo; ưu tiên đầu tư các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để đảm bảo khả thi, tránh lãng phí về nguồn lực.

Sớm kiện toàn bộ máy, duy trì hoạt động ổn định của Trường Đại học Tân Trào, nâng cao chất lượng đào tạo, phấn đấu trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của tỉnh.

Chú trọng công tác xây dựng Đảng, công tác đoàn thể trong các trường học; đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống cách mạng, tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên; xây dựng văn hóa học đường; tăng cường phòng chống bạo lực học đường; đảm bảo an ninh, an toàn trường học.

►Công văn số 2413-CV/TU

P.V

Tin cùng chuyên mục