Để Đảng mãi trong lòng dân

- Trong lịch sử 92 năm xây dựng và phát triển của mình, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Đảng Cộng sản Việt Nam cũng luôn gắn bó với Nhân Dân. Tôn chỉ, mục tiêu tối thượng của Đảng là vì độc lập dân tộc, vì tự do và hạnh phúc của Nhân Dân.

Sự vĩ đại của Đảng không phải ở số lượng đảng viên và tổ chức cơ sở đảng, mà ở chỗ Đảng hóa thân trong khát vọng tự chủ, tự cường, trường tồn dân tộc. Dưới ánh dương rực rỡ của Đảng, mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân không có đất sinh tồn. Nhưng chủ nghĩa cá nhân không tự nó tiêu vong mà Đảng phải có phương thức đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi, kiên quyết đấu tranh xử lý nghiêm minh.

Cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian qua của Đảng đã minh chứng cho tinh thần cách mạng “làm trong sạch Đảng” như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh lúc sinh thời là phải “quét sạch chủ nghĩa cá nhân”. Chủ nghĩa cá nhân là căn nguyên của mọi biểu hiện tha hóa quyền lực “làm quan cộng sản”, “kiêu ngạo cộng sản”.

Mặt trái của cơ chế thị trường đã và đang xuất lộ nhiều thứ “dịch bệnh”, nguy hại nhất là bệnh “coi khinh lý luận”, hoặc chỉ miễn cưỡng học lý luận chính trị nhằm có đủ tiêu chuẩn vào quy hoạch, được bổ nhiệm. Những phần tử cơ hội chính trị, những cán bộ, đảng viên hám chức vụ, mau chóng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống sẽ làm mất lòng tin của nhân dân đối với Đảng, và khi dân không tin, thì làm sao dân yêu quý, giúp đỡ và bảo vệ Đảng?

Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã đưa “tiêu cực” vào đối tượng “giặc nội xâm” là hết sức xác đáng; mở rộng phạm vi không chỉ trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng mà còn bao gồm cả xây dựng hệ thống chính trị. Kế thừa tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần khẳng định: “Phải biết dựa vào dân, lắng nghe dân, cái gì mà quần chúng nhân dân hoan nghênh, ủng hộ thì chúng ta phải quyết tâm làm và làm cho bằng được; ngược lại, cái gì dân không đồng tình, thậm chí căm ghét, phản đối thì chúng ta phải cương quyết ngăn ngừa, uốn nắn và xử lý nghiêm các sai phạm”. Vậy nên trong xây dựng và chỉnh đốn Đảng phải dựa vào dân để làm cho Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh, xứng tầm với yêu cầu và nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Đây chính là sự nhận thức sâu sắc hơn, trở về với giá trị cốt lõi của lý luận cũng như thực tiễn cách mạng Việt Nam “Dân là gốc”, đồng thời thể hiện sự tuyệt đối trung thành của Đảng “vì nước, vì dân”.

Những điểm mới trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII được lòng dân đồng thuận. Cơ đồ của đất nước đàng hoàng, bề thế, tươi sáng như ngày hôm nay là thành quả của bao thế hệ đảng viên ưu tú từ Nhân Dân mà ra, gắn bó máu thịt với Nhân Dân mà trưởng thành. Chìa khóa thành công của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng 92 năm qua, cũng như mãi mãi về sau này là phải không ngừng làm cho Đảng “là đạo đức, là văn minh” mãi trong lòng Dân.

Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục