Nâng cao tiềm lực quốc phòng

- Ngày 16 và 17-10, tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023.

Cuộc diễn tập nhằm phản ánh thực lực bảo vệ địa phương và phản ánh kết quả xây dựng khu vực phòng thủ về mọi mặt của tỉnh. Đó là cơ sở thực tiễn để từng địa phương bổ sung, điều chỉnh kế hoạch xây dựng khu vực phòng thủ phù hợp với tình hình thực tế của mình.

Thông qua đợt diễn tập, năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền và khả năng tham mưu của các ban, ngành đối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh đều được nâng cao; vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang, nhất là quân đội và công an được khẳng định; nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và phối hợp tác chiến giữa các lực lượng. 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, tỉnh luôn quán triệt và thực hiện xuyên suốt quan điểm: gắn kết giữa phát triển kinh tế - xã hội với đảm bảo quốc phòng - an ninh; phát triển kinh tế đi đôi với đảm bảo quốc phòng, an ninh vững chắc.

Phát huy kết quả, tinh thần, khí thế của cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023, các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục và thực hiện tốt hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.

Chú trọng làm tốt công tác giáo dục kiến thức quốc phòng toàn dân gắn với xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh; nêu cao cảnh giác trước âm mưu "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, hướng về cơ sở; chủ động nắm và dự báo tình hình một cách sát đúng, chủ động xử lý tình huống thật hiệu quả bảo đảm giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Các cấp, ngành đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế với đảm bảo quốc phòng, an ninh. Tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong xây dựng, củng cố khu vực phòng thủ, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân và thế trận lòng dân vững chắc; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2023 và những năm tiếp theo.

Phương Đông

Tin cùng chuyên mục