Nâng cao tự phê bình theo tư tưởng Hồ Chí Minh

- Trên báo Sự Thật số 109, ra ngày 15/4/1949, trong bài “Thuốc đắng giã tật, sự thật mất lòng”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra cách làm sao để kẻ địch không thực hiện được các thủ đoạn tuyên truyền chống phá, đó là:

“không có gì hơn là tránh các khuyết điểm, sửa chữa khuyết điểm”, còn nếu khi đã vi phạm khuyết điểm, thì dù “mình muốn bưng bít, người ta cũng biết”. Người còn khẳng định: “Một đoàn thể hoặc chính quyền mà che giấu khuyết điểm của cán bộ mình là một đoàn thể hoặc chính quyền “yếu ớt”, “thoái bộ”. Đoàn thể và chính quyền có can đảm vạch rõ khuyết điểm của cán bộ mình, có phương pháp sửa chữa cho cán bộ thì “uy tín chẳng những không giảm bớt” mà lại thêm cao. Cán bộ nào không dám công khai thừa nhận khuyết điểm của mình, không có can đảm sửa chữa khuyết điểm thì không xứng đáng là cán bộ.

Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng nhấn mạnh: “Việc phê bình phải từ trên xuống và từ dưới lên. Cấp trên phê bình, chưa đủ. Đồng chí, đồng sự phê bình, chưa đủ. Phải hoan nghênh quần chúng phê bình nữa, thì sự phê bình mới hoàn toàn”.

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong các giai đoạn cách mạng, Đảng ta luôn coi trọng công tác tự chỉnh đốn, kiên quyết sửa chữa khuyết điểm, đề cao tự phê bình và phê bình, xác định đây là nguyên tắc quan trọng trong công tác xây dựng Đảng để khắc phục những khuyết điểm đã được chỉ ra sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình. Kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, vi phạm nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng; biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII đã xác định triển khai quyết liệt việc tự phê bình và phê bình, kiên quyết đấu tranh với tham nhũng, lãng phí, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước. Các cấp ủy đảng cần lãnh đạo thực hiện nghiêm túc chế độ tự phê bình và phê bình, coi đây là cách tốt nhất để tăng cường, củng cố sự đoàn kết và thống nhất trong Đảng. Tự phê bình và phê bình phải được thực hiện nghiêm túc, triệt để, không nể nang, không “dĩ hòa vi quý”, có lý có tình trên cơ sở công vệc.

Tuân thủ nghiêm túc nguyên tắc tự phê bình, phê bình là tự phê bình mình trước, phê bình người khác sau; cấp trên tự giác, gương mẫu tự phê bình trước để cấp dưới noi theo; phê bình từ trên xuống, từ trong cấp ủy, tổ chức đảng ra ngoài quần chúng, ai cũng thực hiện tự phê bình và phê bình, coi đây là việc làm thường xuyên.

Hoàng Bách

Tin cùng chuyên mục