Phát huy tinh thần cách mạng tháng Tám, sớm đưa Tuyên Quang thành tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững

- Cách đây 76 năm, ngày 19-8-1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, hơn 20 triệu người Việt Nam đã nhất tề đứng dậy “đem sức ta mà giải phóng cho ta”, giành chính quyền về tay nhân dân, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á, chấm dứt chế độ quân chủ phong kiến; kết thúc hơn 80 năm dưới ách nô lệ của thực dân, phát xít.

Nhân dân ta từ thân phận nô lệ đứng lên làm chủ vận mệnh của mình. Nước Việt Nam từ một nước thuộc địa nửa phong kiến trở thành một nước độc lập, tự do và dân chủ. Đảng Cộng sản Việt Nam trở thành một Đảng cầm quyền.

Thắng lợi vĩ đại của Cách mạng tháng Tám năm 1945 là mốc son chói lọi, bước ngoặt vĩ đại của dân tộc Việt Nam, là kết tinh của truyền thống yêu nước nồng nàn, ý chí quật cường, không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ và khát vọng tự do, hòa bình, ấm no, hạnh phúc của toàn dân tộc đã được hun đúc qua hàng ngàn năm lịch sử. Thành quả vĩ đại và những bài học lịch sử vô giá của Cách mạng tháng Tám trở thành hành trang, thành động lực thôi thúc toàn dân, toàn quân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, tiến hành các cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ, đánh thắng các thế lực thực dân, đế quốc xâm lược, lập nên những chiến công hiển hách mà đỉnh cao là chiến thắng vĩ đại Điện Biên Phủ năm 1954 và Đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, đưa dân tộc ta bước vào kỷ nguyên độc lập, thống nhất, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Tinh thần cách mạng tháng Tám tiếp tục là động lực cổ vũ nhân dân ta thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua 35 năm đổi mới, đất nước ta đã giành được những thắng lợi có ý nghĩa lịch sử. Đời sống nhân dân không ngừng được nâng cao, dân chủ xã hội chủ nghĩa được phát huy, văn hóa xã hội phát triển, Việt Nam đã vượt qua ngưỡng nước nghèo chậm phát triển, trở thành nước có thu snhập trung bình, vị thế nước ta ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế. Thành tựu của công cuộc đổi mới đã khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của lịch sử.

Phát huy truyền thống cách mạng Thủ đô Khu Giải phóng - Thủ đô Kháng chiến. Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang đã đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, phát huy mọi tiềm năng lợi thế, vượt qua khó khăn, thử thách, tạo nên diện mạo mới tươi đẹp hơn cho tỉnh nhà, thực hiện được mục tiêu đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá trong các tỉnh miền núi phía Bắc.

Kỷ niệm 76 năm Cách mạng tháng Tám trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, đòi hỏi sự đoàn kết, chung sức đồng lòng của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, quyết liệt thực hiện thành công mục tiêu “kép”, vừa phòng chống dịch bảo vệ an toàn sức khỏe cho nhân dân, vừa thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đi vào cuộc sống, sớm đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững trong khu vực miền núi phía Bắc.

Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục