Thực hiện tốt khâu tiền đề

- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Thành công của Đại hội đã củng cố sâu sắc hơn niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, đưa đất nước ta bước vào một giai đoạn phát triển mới, khơi dậy khát vọng, ý chí, quyết tâm phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Các văn kiện của Đại hội là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, thể hiện rõ sự thống nhất giữa ý Đảng lòng dân. Do vậy công việc hàng đầu hiện nay là nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, biến những quyết định quan trọng của Đại hội thành hiện thực sinh động, làm ra của cải vật chất, mang lại cuộc sống hạnh phúc cho nhân dân, phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

Trong hai ngày 27 và 28 tháng 3, gần một triệu cán bộ, đảng viên trong cả nước cùng lúc được dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng theo hình thức trực tuyến do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức. Hội nghị đã được nghiên cứu, quán triệt 5 chuyên đề bao gồm: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Những nhận thức mới về tư duy mới về quốc phòng Việt Nam; Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia. Đây là những vấn đề lớn, cốt lõi, xuyên suốt và có tính định hướng của cả nhiệm kỳ.

Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là khâu tiền đề, có ý nghĩa quan trọng trong quá trình đưa Nghị quyết Đại hội đi vào cuộc sống. Yêu cầu đặt ra trong đợt nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là mỗi cán bộ, Đảng viên phải nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Từ đó thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận cao trong nhân dân.

Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp quán triệt, nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết của Đảng. Quá trình nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng phải được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, chất lượng kết hợp tự nghiên cứu với nghe phổ biến, quán triệt; phải kết hợp với thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị khác, phải gắn học tập, truyền đạt nội dung Nghị quyết với việc uốn nắn những nhận thức lệch lạc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Ngay sau đợt nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, cấp ủy các cấp cần căn cứ Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động đã xây dựng và thông qua tại Đại hội cấp mình đối chiếu, rà soát với nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng để cập nhật, bổ sung, sửa đổi cho phù hợp, gắn với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị, thể hiện quyết tâm đổi mới, sáng tạo và đảm bảo khả thi, thiết thực, hiệu quả theo phương châm: “chủ trương một, chương trình 10, hành động 100”.

Thành công của Đại hội XIII của Đảng đã để lại nhiều dấu ấn, tình cảm tốt đẹp trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Công việc quan trọng hàng đầu hiện nay là khẩn trương đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Biến những quyết định quan trọng của Đại hội thành hành động thiết thực như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nói: “Đại hội thành công và thành công này không phải tự nhiên có. Thành công không phải thông qua Nghị quyết, bầu Ban Chấp hành mới là xong, quan trọng hơn sắp tới đưa Nghị quyết vào cuộc sống, biến thành hiện thực... Nghị quyết phải được thể chế hóa, cụ thể hóa thành những chủ trương, chỉ đạo quyết liệt, thống nhất từ trên xuống dưới, thực hiện tốt để làm ra của cải vật chất, nước phải mạnh, dân phải giầu...”.

Với sự chung sức, đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, với những cách làm sáng tạo phù hợp thực tiễn. Tin tưởng rằng mỗi cấp ủy, mỗi tổ chức cơ sở đảng, mỗi đảng viên sau khi nghiên cứu, học tập quán triệt nghị quyết sẽ có thêm niềm tin, khát vọng có những hành động thiết thực đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Hoàng Bách

Tin cùng chuyên mục