Tiếp tục đẩy mạnh các nhiệm vụ, giải pháp ngăn chặn suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự suy thoái”

- Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) trong toàn Đảng bộ tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, tạo sự đồng thuận, đoàn kết cao, kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và sự lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc thực hiện Nghị quyết ở một số cấp ủy chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức đảng còn hạn chế; một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, thiếu tu dưỡng, rèn luyện, cá biệt có đảng viên sai phạm đến mức phải xử lý kỷ luật, xóa tên trong danh sách đảng viên (trong 5 năm thực hiện Nghị quyết, đảng bộ tỉnh đã xoá tên 358 đảng viên, cho ra khỏi Đảng 87 đảng viên, khai trừ 157 đảng viên).

Với quyết tâm tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, trong thời gian tới Đảng bộ tỉnh xác định tiếp tục đẩy mạnh các nhiệm vụ, giải pháp ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Trong đó tăng cường nêu gương về phẩm chất đạo đức, lối sống, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, xung phong đảm nhận việc khó, đổi mới tư duy, phươ­ng pháp làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc. Khắc phục tình trạng quan liêu, xa dân, bệnh hình thức, thành tích, chủ quan, vô cảm trong thực thi nhiệm vụ.

Nâng cao chất lượng xây dựng và thực hiện Quy chế làm việc của các cấp ủy, chất lượng đội ngũ cấp ủy viên, bí thư cấp ủy; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng kết nạp đảng viên, chất lượng đánh giá tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, cá nhân đảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trong việc thực hiện quy định nêu gương về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, tinh thần, thái độ trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp. Chủ động kiểm tra và tự kiểm tra để phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và vi phạm các quy định của Đảng.

Hoàng Bách

Tin cùng chuyên mục