Xây dựng Đảng về đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh

- Văn kiện đại hội XIII của Đảng đã xác định “Kiên định và không ngừng vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với thực tiễn Việt Nam trong từng giai đoạn”. Trong đó công tác xây dựng Đảng về đạo đức tiếp tục được Đảng ta quan tâm với tinh thần “Đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng, thực hiện thường xuyên, sâu rộng, có hiệu quả việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị”.

Để thực hiện được mục tiêu xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh một cách toàn diện, một nhiệm vụ hết sức quan trọng là phải tăng cường và nâng cao hiệu quả xây dựng Đảng về đạo đức với các giải pháp hết sức cụ thể.

Một là, kiên trì bồi dưỡng đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên theo các chuẩn mực cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Cùng với xây dựng lý tưởng và chuẩn mực thì điều quan trọng đòi hỏi trong Đảng là đạo đức hành động, hướng tới nhân dân và vì nhân dân. Xây dựng Đảng về đạo đức để làm cho Đảng trong sạch, vững mạnh, để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, để Đảng thực sự xứng đáng với niềm tin cậy và sự mong đợi của nhân dân.

Hai là, phải “nêu cao tinh thần tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên”. Bởi lý tưởng của Đảng là lý tưởng của mọi đảng viên, của mỗi đảng viên. Xây dựng Đảng về đạo đức là giáo dục, rèn luyện đảng viên về đạo đức. Kết hợp giữa giáo dục nhận thức với rèn luyện lập trường, quan điểm và thực hành đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên trong từng tổ chức Đảng.

Ba là, gắn liền xây dựng Đảng về đạo đức với xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng. Thông qua thực hành đạo đức thực hành dân chủ, thực hành tự phê bình, phê bình, thường xuyên lắng nghe và tiếp thu ý kiến của nhân dân về xây dựng Đảng, thực hiện sự giám sát, kiểm tra của nhân dân đối với tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên để xây dựng Đảng.

Bốn là, xây dựng Đảng về đạo đức phải được gắn chặt với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng. Làm cho thực hành đạo đức cách mạng theo tấm gương của Bác trở thành nhu cầu văn hóa, trở thành động lực tu dưỡng, rèn luyện của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trong đó đội ngũ cán bộ chủ chốt phải nêu gương thực hành về đạo đức, cùng với xây dựng Đảng về đạo đức phải kết hợp với đấu tranh thường xuyên, kiên quyết với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Xây dựng Đảng về đạo đức là xây dựng Đảng từ gốc. Muốn vậy mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn gương mẫu đi đầu trong rèn luyện đạo đức cách mạng, thực sự là tấm gương cho quần chúng noi theo.

Hoàng Bách

Tin cùng chuyên mục