Xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

- Công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng có mối quan hệ hữu cơ, gắn liền với sự tồn tại và phát triển của Đảng, luôn được Đảng ta xác định là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, thực hiện thống nhất từ Trung ương đến địa phương. Đồng thời, gắn xây dựng, chỉnh đốn Đảng với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tư tưởng Hồ Chí Minh không chỉ là tư tưởng về cách mạng giải phóng dân tộc, mà còn là tư tưởng về xây dựng và không ngừng sáng tạo, đổi mới và phát triển đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội; tư tưởng về xây dựng Đảng ta “là đạo đức, là văn minh”.

Bước vào thời kỳ xây dựng, phát triển đất nước, hội nhập quốc tế, công tác chỉnh đốn Đảng tập trung vào các nội dung cụ thể như đạo đức tác phong, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhằm thúc đẩy mạnh mẽ và hiệu quả nhiệm vụ xây dựng Đảng. Do đó, nội dung chính của việc chỉnh đốn Đảng, dù về chính trị hay tổ chức cán bộ, đạo đức cách mạng của đảng viên... đều không tách rời việc học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó xây dựng Đảng về đạo đức là nhiệm vụ được đặc biệt chú trọng tại nhiệm kỳ khóa XII của Đảng đến nay, khi công tác cán bộ, vấn đề tư cách, đạo đức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên bị chi phối, chịu tác động từ nhiều phía, nhiều nguyên nhân. “Một bộ phận cán bộ, đảng viên phai nhạt lý tưởng,  giảm sút ý chí, ngại khó, ngại khổ, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” (Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập 1, trang 92).

Đảng đã xác định đúng đắn và quyết tâm noi gương và học tập tư tưởng cách mạng toàn diện và sâu sắc của Hồ Chí Minh. Đây vừa là phương sách hữu hiệu nhất để “chỉnh đốn lại Đảng”, vừa là yêu cầu cấp bách trong tình hình hiện nay khi mà sự suy thoái đạo đức của “một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên” đã và đang làm xói mòn niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Đảng lãnh đạo bằng nhiều phương thức. ngoài chủ trương, đường lối, nghị quyết... thì tinh thần gương mẫu của cán bộ, đảng viên là phương thức sát với dân nhất, đem lại hiệu quả tích cực nhất. Cán bộ, đảng viên ở các tổ chức cơ sở đảng thực hành đúng tinh thần, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là những đảng viên chân chính, hành động gương mẫu, phấn đấu vì lợi ích của nhân dân, dù ở cương vị nào cũng sẽ được nhân dân tin yêu, gắn bó; mối quan hệ giữa Đảng và Nhân dân sẽ ngày càng bền chặt.
Thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sâu rộng, từ trong Đảng ra toàn xã hội, từ cán bộ, đảng viên đến toàn dân sẽ góp phần làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, để Đảng thực sự trí tuệ “là đạo đức, là văn minh”.         

Hoàng Bách

Tin cùng chuyên mục