Cần ngăn chặn và điều trị triệt để căn bệnh “thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm”

- “Thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm” trước những bức xúc, nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân là một trong các biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; căn bệnh này làm ảnh hưởng sâu sắc đến niềm tin của nhân dân với Đảng và sự trong sạch, vững mạnh của Đảng. Vì thế, cần sớm phát hiện, điều trị triệt để căn bệnh này để xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh.

Đại hội XIII của Đảng đánh giá: “Nhìn chung đội ngũ cán bộ, đảng viên đã đề cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, gương mẫu, đi đầu, tận tụy với công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”. Tuy nhiên, “việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa thường xuyên, một số suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống... chưa nêu cao ý thức trách nhiệm trước tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương và nhân dân”. Trong đó tình trạng “thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm” của một số cán bộ, đảng viên thực sự trở thành một căn bệnh hết sức nguy hại. Bởi lẽ, cán bộ, đảng viên là cầu nối quan trọng giữa Đảng với Nhân dân; là người truyền đạt, tổ chức cho Nhân dân thực thi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời nắm bắt và phản hồi thông tin từ Nhân dân để Đảng và Nhà nước có căn cứ hoạch định, điều chỉnh, bổ sung và đưa ra những quyết sách bảo đảm cho đất nước phát triển nhanh và bền vững theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Khi cán bộ, đảng viên thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, bức xúc, đòi hỏi chính đáng của nhân dân thì vô hình chung đã tự chặt đứt sợi dây gắn bó máu thịt giữa Nhân dân với Đảng và giữa Đảng với Nhân dân.

“Thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm” sẽ làm suy giảm năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, hiệu quả điều hành của Nhà nước, bởi năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu quả quản lý, điều hành của Nhà nước phụ thuộc trước hết vào phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nếu đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng “thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm” thì đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước không đi vào quần chúng, làm giảm niềm tin của Nhân dân với Đảng và Nhà nước.

Chính vì vậy, để khắc phục triệt để “căn bệnh” này là vấn đề cấp bách, đòi hỏi phải kết hợp đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó phải đặc biệt chú trọng việc nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhất là giáo dục tư tưởng “lấy dân làm gốc”, tinh thần trọng dân, gần dân, tin dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân, có trách nhiệm với dân, chia sẻ với dân, giúp đỡ dân... làm “phương thuốc” đặc trị để điều trị triệt để căn bệnh “thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên hiện nay. Đồng thời với việc thực hiện tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, từ đó tạo cho mỗi cán bộ, đảng viên sự chuyển biến mạnh mẽ về hành động trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; trong đời sống, sinh hoạt hàng ngày, luôn trăn trở, sáng tạo, tìm ra những giải pháp hữu hiệu để đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Kiên quyết sàng lọc, đưa ra khỏi Đảng những cán bộ, đảng viên không còn đủ tư cách, thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm với nhân dân, với công việc. Xây dựng một đội ngũ cán bộ, đảng viên “vừa hồng, vừa chuyên” góp phần xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với vai trò, sứ mệnh cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước và xã hội.

Hoàng Bách

Tin cùng chuyên mục