Giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng

- Một mùa xuân mới đã về với biết bao đổi thay của quê hương, đất nước. Mặc dù trải qua một năm không ít những khó khăn, thử thách do thiên tai, dịch bệnh nhưng toàn Đảng, toàn dân đã đồng lòng, chung sức quyết tâm vượt qua. Sự lãnh đạo toàn diện của Đảng trong từng việc cụ thể đã tạo được lòng tin trong nhân dân. Công tác xây dựng Đảng ngày càng đổi mới, hoàn thiện.

Năm qua, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm sau 10 năm thực hiện Quy định số 47-QĐ/TW. Những điểm mới của Quy định số 37-QĐ/TW đã tăng cường hơn nữa kỷ cương, kỷ luật của Đảng, giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Trong bối cảnh hiện nay, các thế lực thù địch chưa bao giờ từ bỏ âm mưu để phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, phủ nhận tư tưởng Hồ Chí Minh, phủ nhận đường lối của Đảng. 

Đại hội XIII của Đảng vừa rồi tiếp tục nhấn mạnh điều này. Điều 3 được bổ sung trong Quy định 37-QĐ/TW quy định đảng viên không được: "Phản bác, phủ nhận, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; không thực hiện trách nhiệm nêu gương; chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, vụ lợi; "tư duy nhiệm kỳ", đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; độc đoán, chuyên quyền, quan liêu, xa rời quần chúng". Đây là sự bổ sung rất quan trọng trong thời điểm hiện nay và có giá trị lâu dài.

Điều 13 được bổ sung với nội dung đảng viên không được: "Can thiệp, tác động vào hoạt động kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, xét đặc xá, giải quyết khiếu nại, tố cáo để bao che, tiếp tay cho các hành vi vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tác động, ép buộc, mua chuộc tổ chức, cá nhân để giảm trách nhiệm, hình phạt cho người khác". Thực hiện các nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị, các cấp, các ngành, các địa phương đã đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tuy nhiên, cũng đã xuất hiện những cá nhân có hành động tác động đến tổ chức, cá nhân không đúng để giảm các hình phạt. Với tinh thần  Đại hội XIII của Đảng là kiên quyết đấu tranh đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, nên việc Đảng quy định đảng viên không được làm những việc này là điểm mới, rất cần thiết hiện nay.

Quy định số 37-QĐ/TW đã bổ sung vào Điều 9 là đảng viên không được: "Sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận giả, không hợp pháp; nhập quốc tịch, chuyển tiền, tài sản ra nước ngoài, mở tài khoản và mua bán tài sản ở nước ngoài trái quy định". Lâu nay trong Đảng có những đảng viên sử dụng văn bằng không đúng, chứng chỉ không đúng, chứng nhận giả, không hợp pháp; có cá nhân chuyển tiền, tài sản ra nước ngoài, do đó việc bổ sung vào Điều 9 nội dung này để ngăn ngừa và giữ vững được phẩm chất của người đảng viên.

Quy định số 37-QĐ/TW còn bổ sung vào Điều 11 là cấm đảng viên "Lợi dụng chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung để thực hiện hoặc bao che hành vi vụ lợi, tham nhũng, tiêu cực, vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước"; bổ sung quy định một số hành vi mà đảng viên không được làm, như là không được đe dọa, trù dập, trả thù người khiếu nại, tố cáo; không thực hiện các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về bảo vệ người tố cáo, phê bình, góp ý; không có hành vi chạy chức, chạy quyền... hay thờ ơ, vô cảm với các hành vi sai trái trong xã hội.

Quy định 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm ban hành được đông đảo cán bộ, đảng viên bày tỏ sự đồng tình, nhất trí cao, là cơ sở nâng lên một bước hoàn thiện hơn cơ chế kiểm soát và chế tài xử lý vi phạm đối với đảng viên ở nhiều lĩnh vực. Cán bộ, đảng viên và nhân dân luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, tin tưởng với những quy định cụ thể về những điều đảng viên không được làm sẽ giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng, đáp ứng được yêu cầu của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay.

Đức Anh

Tin cùng chuyên mục