Mãi mãi niềm tin với Đảng

- 92 năm qua, cách mạng nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã giành được hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, lập nên những kỳ tích trong thế kỷ XX. Trong thời kỳ đổi mới, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta vượt qua mọi khó khăn, thách thức và đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”, niềm tin của nhân dân với Đảng được củng cố và tăng cường.

Hào khí Việt Nam.

Trong suốt quá trình xây dựng và trưởng thành, Đảng luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, bản chất cách mạng và khoa học; kiên định chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; bằng đường lối đúng đắn mang lại lợi ích thiết thân cho nhân dân, cho đất nước; bằng sự nêu gương, hy sinh quên mình phấn đấu không mệt mỏi của đội ngũ cán bộ, đảng viên; thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn; đoàn kết, thống nhất chặt chẽ, liên hệ máu thịt với nhân dân. Đảng ngày càng lớn mạnh, khẳng định là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng Đảng vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm: Một bộ phận cán bộ, đảng viên phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí, ngại khó, ngại khổ, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng còn thấp; sinh hoạt chi bộ nhiều nơi vẫn còn hình thức; tính chiến đấu trong tự phê bình và phê bình còn yếu. Tham nhũng, lãng phí trên một số lĩnh vực, địa bàn còn nghiêm trọng, phức tạp, gây bức xúc trong xã hội, là một trong những nguy cơ đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ.

Nhiệm vụ đặt ra cho Đảng trong thời gian tới hết sức nặng nề, toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế tiếp tục tiến triển, nhưng cũng đang bị đe dọa bởi sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân tộc cực đoan, cạnh tranh chiến lược, cạnh tranh kinh tế diễn ra gay gắt. Tác động của đại dịch COVID-19 khiến thế giới rơi vào khủng hoảng nhiều mặt. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư phát triển mạnh mẽ, tạo đột phá trên nhiều lĩnh vực, mang đến cả thời cơ và thách thức… Đất nước dù đạt được những thành tựu rất quan trọng, rất đáng tự hào, nhưng vẫn đứng trước nhiều khó khăn, thử thách. Các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị vẫn tiếp tục chống phá bằng những thủ đoạn hết sức thâm độc, tinh vi, xảo quyệt.

Tình hình trên đòi hỏi Đảng ta phải tiếp tục nâng cao hơn nữa bản lĩnh và trí tuệ, thực sự “là đạo đức, là văn minh”, ngày càng trong sạch, vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ, tận dụng mọi thời cơ, vượt qua thách thức, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững. Nhiệm vụ trọng tâm đầu tiên trong 6 nhiệm vụ trọng tâm được Đại hội XIII của Đảng xác định trong nhiệm kỳ là: “Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. Xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, “lợi ích nhóm”, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Xây dựng đội ngũ đảng viên và cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Củng cố lòng tin, sự gắn bó của nhân dân với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa”.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm trên đây, đòi hỏi mỗi cấp ủy, tổ chức đảng phải triển khai một cách đồng bộ, toàn diện các nghị quyết, kết luận, quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị về công tác xây dựng Đảng; kết hợp chặt chẽ giữa “xây và chống”, “chống và xây”. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi cán bộ, đảng viên tùy thuộc vào vị trí công tác phải tự giác rèn luyện, phấn đấu, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, đối với các đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý phải làm gương, nêu gương, nghiêm túc tự phê bình và phê bình. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải thực sự “làm cho Đảng ta ngày càng mạnh hơn; cán bộ, đảng viên gương mẫu hơn; tổ chức đảng có sức chiến đấu cao hơn; đoàn kết nội bộ tốt hơn; gắn bó với nhân dân mật thiết hơn; thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả cao hơn” như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định tại Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai Kết luận và Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày 9-12-2021.

Xuân Nhâm Dần này, mừng Đảng ta tròn 92 tuổi, chúng ta thêm tự hào về Đảng ta - Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng luôn là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới, ý Đảng, lòng Dân ngày càng thêm hòa quyện. Mãi mãi niềm tin theo Đảng, chúng ta có cơ sở để tin tưởng vững chắc năm 2022, năm Nhâm Dần đất nước ta sẽ vượt qua mọi khó khăn thử thách, đặc biệt là những khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra, tiếp tục đạt được những thành tựu quan trọng, vững bước trên con đường đi tới sớm “trở thành nước phát triển, thu nhập cao” như mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

Hoàng Bách

Tin cùng chuyên mục